Správy (Stránka 9)

Aktuality, oznamy a iné správy; inzercia a kniha návštev.


Výberové konanie

Obecný úrad Hontianske Tesáre, Hont. Tesáre č. 66, 962 68 Hont. Tesáre

 

vyhlasuje výberové konanie na

·         jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

 Oznámenie

Malourbárske  pozemkové  spoločenstvo  Dvorníky

Dvorníky 82,  962 68 Hontianske Tesáre, IČO: 42006775

__________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Oznámenie o konaní zhromaždenia

 Zverejnenie zámeru predaja mejetku z dôvodu osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Obec Hontianske Tesáre, v zmysle § 9a , ods. 8, písm. e, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hontianskych Tesároch zo dňa 23.6.2016 č. 33/2016 zverejňuje zámer o odpredaji      nehnuteľnosti z majetku obce.HARMONOGRAM ZVOZU TRIEDENÝCH ZLOŽIEK NA ROK 2016

HARMONOGRAM ZVOZU TRIEDENÝCH ZLOŽIEK NA ROK 2016

 

MESIAC

Papier

Plasty

Sklo

KovyHARMONOGRAM ZVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK 2016

PRÍLOHA č. 1

 

 

HARMONOGRAM ZVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK 2016

 

Pondelok nepárneho týždňa:

 

1 . týždeň január 2016                                 27 . týždeň júl 2016

Externé správy

Agregované (externé) oznamy z iných webov súvisiacich s našou obcou.
Po kliknutí na názov článku sa otvorí originálny článok na webstránke kde bol uverejnený.