Správy (Stránka 6)

Aktuality, oznamy a iné správy; inzercia a kniha návštev.


Oznam o konaní valného zhromaždenia

Urbárska a lesná spoločnosť HORNÉ ŠIPICE – pozemkové spoločenstvo                                                         

 

 Oznam o konaní VZZámer na zámenu pozemkov

Zverejnenie zámeru obce

Zámena pozemkov

 

Obec Hontianske Tesáre, v zastúpení starostkou obce Danou Kohútovou v zmysle zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a , ods. 8, písm. e, vyššie uvedeného zákona na:  

 Oznam o konaní VZ

O Z N A M

o zvolaní valného zhromaždenia

 

 

 

Externé správy

Agregované (externé) oznamy z iných webov súvisiacich s našou obcou.
Po kliknutí na názov článku sa otvorí originálny článok na webstránke kde bol uverejnený.