Správy (Stránka 5)

Aktuality, oznamy a iné správy; inzercia a kniha návštev.


Oznámenie k voľbám do VÚC 2017

 

O Z N Á M E N I E

 

 

     Oznamujeme všetkým politickým stranám , politickým hnutiam a koalíciám, že kandidátne listiny na členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, môžu doručiť na adresu  :

 Zámer predaja majetku z dôvodou osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Obec Hontianske Tesáre, v zmysle § 9a , ods. 8, písm. e, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hontianskych Tesároch zo dňa 21.8.2017 č. 49/2017 zverejňuje zámer o odpredaji nehnuteľnosti z majetku obce.

 Pozvánka na TCHH

 

TRADIČNÁCHUŤHONTU

OZ Tradičná chuť regionov Slovenska, Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Krupina, obec Hontianske Tesáre

Vás pozývajú

v sobotu 9.septembra 2017Tradičná chuť HONTU

Zásady súťaže

 

„Tradičná chuť Hontu 2017“

 

 

  Motto:

„Podporujeme tradície vidieckej kuchyne a zachovanie senzorických vlastností

regionálnych jedál a nápojov.“

 Voľby 2017 - VÚC - informácia

Voľby
do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Externé správy

Agregované (externé) oznamy z iných webov súvisiacich s našou obcou.
Po kliknutí na názov článku sa otvorí originálny článok na webstránke kde bol uverejnený.