Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľaZverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Obec Hontianske Tesáre, v zmysle § 9a , ods. 8, písm. e, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hontianskych Tesároch zo dňa 5.3.2018 č. 55/2018 zverejňuje zámer o odpredaji nehnuteľnosti z majetku obce.

1.     Priamy predaj  parcely registra C p. č. 1736 v kat. úz. Horné Šipice, LV č. 311 o výmere 53 m 2, v prospech Milana Melagu, bytom Majerský rad 2453/65, Krupina, kúpna cena 1,-€/m2.

 

Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa:Osobitný zreteľ je odôvodnený rozmermi pozemku a neefektívnosťou vypracovať znalecký posudok na pozemok, ktorý vieme oceniť porovnaním s iným znaleckým posudkom v podobnej lokalite. Pozemok sa nachádza pod garážou vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ uvedený pozemok užíva cca 40 rokov. Všetky náklady súvisiace s prevodom hradí žiadateľ. 

 

Zverejnené:

 

1. na úradnej tabuli obce Hontianske Tesáre

     2. na internetovej stránke obce Hontianske Tesáre

 

 

V Hont. Tesároch 6.3.2018

Váš hlas: Žiadna Priemer: 3.5 (2 votes)