Zasadnutia OZ

Dokumenty zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - zápisnice a uznesenia.


Zápisnica OZ

Starostka obce Hontianske Tesáre

 

 

Z á p i s n i c a

z 20. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  konaného

dňa 27.septembra 2017

 

Miesto konania:KD  Šipice

Prítomní poslanci:  5

Prítomní občania:  13Zápisnica OZ

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch

Z á p i s n i c a

zo 16. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  konaného

dňa 28.februára 2017

Miesto konania:KD Hontianske Tesáre

Prítomní poslanci:  6

Prítomní občania:  22

Program:podľa pozvánky  Zápisnica a uznesenie OZ

Starostka obce Hontianske Tesáre

 

Z á p i s n i c a

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného

dňa 17.2.2016Zápisnica a uznesenie

Starostka obce Hontianske Tesáre

 

Z á p i s n i c a

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného

dňa 17.9.2015Zápisnica a uznesenie

Starostka obce Hontianske Tesáre

 

Z á p i s n i c a

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného

dňa 3.6.2015