Zápisnica OZStarostka obce Hontianske Tesáre

 

Z á p i s n i c a

z mimoriadneho (12) zasadnutia  obecného zastupiteľstva

konaného

dňa 29.júna 2016

Miesto konania:KD  Hont. Tesáre

Prítomní poslanci:  7

Program:podľa pozvánky  

Overovatelia zápisnice:  Jana Šotkovská

                                        Miroslav Makovický

Návrhová komisia:

                                     Ing Anna Melišková

                                     Mgr. Miroslava Bavková

                                     Peter Majdák         

Priebeh jednania:

             Otvorenie –  starostka obce Dana Kohútová

Ad 1.)  Informácia o projektovom zámere na rekonštrukciu poľnej cesty.

             Predkladá: starostka obce

Ad 2.)  Schválenie podpisu zmluvy o spolupráci o NFP z PPA.

             Predkladá : starostka obce

             Hlasovanie:za – 7  poslancov

                                 proti – 0

                                 zdržal sa – 0          

Ad 3.)  Schválenie poverenia pre starostku obce na zistenie podmienok prekleňovacieho úveru na projekt: „Rekonštrukcia poľnej cesty Horné Šipice“.

            Hlasovanie:za – 7  poslancov

                                 proti – 0

                                 zdržal sa – 0           

Ad 4. )Návrh na uznesenie :                                

             Návrhová komisia predložila na prejednanie a schválenie návrh na 

             uznesenie.

              Hlasovanie: za - 7 poslancov

                                  proti – 0

                                  zdržal sa – 0

 

      Overovatelia zápisnice :

 

      1. Jana Šotkovská

      2. Miroslav Makovický

                                                                                           Dana Kohútová 

                                                                                            starostka obce  

 

 

Starostka obce Hontianske Tesáre

 

Z á p i s n i c a

z mimoriadneho (13.) zasadnutia  obecného zastupiteľstva

konaného

dňa 19.júla 2016

Miesto konania:KD  Hont. Tesáre

Prítomní poslanci:  7

Program:podľa pozvánky  

Overovatelia zápisnice:  Peter Majdák

                                        Mgr. Slavomíra Chrienová

Návrhová komisia:

                                     Ing Anna Melišková

                                     Mgr. Miroslava Bavková

                                     Jana Šotkovská         

Priebeh jednania:

             Otvorenie –  starostka obce Dana Kohútová

Ad 1.)  Informácia o ponukách na prekleňovací úver.

             Predkladá: starostka obce

 

Ad 2.)  Schválenie prekleňovacieho úveru na projekt „Rekonštrukcia poľnej   

            cesty Horné Šipice“z VÚB a.s. Zvolen vo výške 1 150 000,-€

            s doporučením na dobu troch rokov a rozdelenie splátok úveru v prvom  

            roku na najnižšie možné splátky a v ostatnom období zvyšovať.

 

            Predkladá : starostka obce

             Hlasovanie:za – 6  poslancov

                                 proti – 1

                                 zdržal sa – 0          

 

 

 

      Overovatelia zápisnice :

 

      1.Peter Majdák

      2. Mgr. Slavomíra Chrienová

 

 

                                                                                           Dana Kohútová 

                                                                                            starostka obce  

 

Ešte nehodnotené. Buďte prvý :-)