Poslanci OZObecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na obdobie štyroch rokov. Počet poslancov obecného zastupiteľstva určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch má 7 poslancov:

Za Hontianske Tesáre:

 • Mgr Miroslava Bavková
 • Peter Majdák
 • Štefan Foltán

Za Dvorníky:

 • Ing. Anna Melišková
 • Mgr Slavomíra Chrienová

Za Báčovce:

 • Miroslav Makovický

Za Šipice:

 • Jana Šotkovská

 Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä:

 
 • schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce, rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci so štátneho rozpočtu
 • určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontroluje hospodárenie s ním
 • schvaľuje územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
 • rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov
 • určuje náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky
 • vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvoláva verejné zhromaždenia občanov
 • uznáša sa na nariadeniach obce
 • určuje organizáciu obecného úradu a určuje plat starostu obce a hlavného kontrolóra
 • zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra a určuje mu rozsah pracovného úväzku
 • schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu
 • zriaďuje, zrušovať a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie obce
 • zriaďuje a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určuje náplň ich práce
 • udeľuje čestné občianstvo obce, mobecné vyznamenania a ceny
 • ustanovuje erb obce, vlajku obce a pečať obce
Váš hlas: Žiadna Priemer: 5 (1 hlas)