Profil verejného obstarávateľaVerejný obstarávateľ:          Obec Hontianske Tesáre

Sídlo:                                      962 68 Hontianske Tesáre 66

Štatutárny zástupca:            Dana Kohútová, starostka obce

Obec Hontianske Tesáre je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods.1 písm.b) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon ) a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek. Obec Hontianske Tesáre vypracovala „Internú smernicu pre zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky". Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka.


Spoločná obecná úradovňa Krupina

 

Referent verejného obstarávania:

Ing. Norbert Kemp
e-mail: norbert.kemp@krupina.sk
t.č.: +421 905 755 890