Úradná tabuľa (Stránka 9)Evidencia obyvateľov za rok 2013

Stav počtu obyvateľov obce

 

Hontianske Tesáre k

 

 Voľby do orgánov samosprávnych krajov 9.11.2013

 

V Ý S L E D K Y V O L I E B

do zastupiteľstva Banskobystrického kraja

 POZVÁNKA


Starostka obce Hontianske Tesáre

 

P o z v á n k a
na zasadnutie obecného zastupiteľstva

V zmysle § 12 zákona 369/90 zb. O obecnom zriadení a rokovacieho poriadku
Obecného zastupiteľstva v Hontianskych Tesároch

z v o l á v a m

18. zasadnutie obecného zastupiteľstva,POZVÁNKA

 

P o z v á n k a

na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

v zmysle § 12 zákona SNR č. 369/90 o obecnom zriadení a rokovacieho poriadku OZ

v Hontianskch Tesároch

z v o l á v a m

 Odvolanie II. stupňa povodňovej aktivity

OBECNÝ ÚRAD Hontianske Tesáre