Úradná tabuľa (Stránka 6)Pozvánka

Starostka obce Hontianske Tesáre

P o z v á n k a

na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

V zmysle § 12 zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení a rokovaciehi poriadku Obecného zastupiteľstva v Hontianskych Tesároch

z v o l á v a mVýberové konanie

Obecný úrad Hontianske Tesáre, Hont. Tesáre č. 66, 962 68 Hont. Tesáre

 

opätovne vyhlasuje výberové konanie na

·         jedno pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

·   Výsledky volieb do NR SR 5.3.2016 v obci Hontianske Tesáre

Výsledky volieb do NR SR

 

podľa jednotlivých okrskov

Okrsok č. 1 Hont. Tesáre

 

počet voličov zapísaných v zozname voličov     405

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní    162Obec Hontianske Tesáre zverejňuje strategický dokument záverečné stanovisko k „Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja“.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán podľa § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z.Výberové konanie

Obecný úrad Hontianske Tesáre, Hont. Tesáre č. 66, 962 68 Hont. Tesáre

 

vyhlasuje výberové konanie na

·         jedno pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

·