Úradná tabuľa (Stránka 5)Výsledky volieb do NR SR 5.3.2016 v obci Hontianske Tesáre

Výsledky volieb do NR SR

 

podľa jednotlivých okrskov

Okrsok č. 1 Hont. Tesáre

 

počet voličov zapísaných v zozname voličov     405

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní    162Obec Hontianske Tesáre zverejňuje strategický dokument záverečné stanovisko k „Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja“.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán podľa § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z.Výberové konanie

Obecný úrad Hontianske Tesáre, Hont. Tesáre č. 66, 962 68 Hont. Tesáre

 

vyhlasuje výberové konanie na

·         jedno pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

·   Harmonogram vývozu plastov do 30.6.2016

 

15. január 2016

5. február 2016

26. február 2016POZVÁNKA

"Všade tam, kde sa dá žiť, možno žiť dobre..."