Úradná tabuľa (Stránka 5)Pozvánka

Starostka obce Hontianske Tesáre

 

 

 

P o z v á n k a

na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

     V zmysle § 12 zákona 369/90 zb. O obecnom zriadení a rokovacieho poriadku

Obecného zastupiteľstva v Hontianskych Tesároch

 

z v o l á v a mVýberové konanie

Obecný úrad Hontianske Tesáre, Hont. Tesáre č. 66, 962 68 Hont. Tesáre

 

vyhlasuje výberové konanie na

·         jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

 Zverejnenie zámeru predaja mejetku z dôvodu osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Obec Hontianske Tesáre, v zmysle § 9a , ods. 8, písm. e, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hontianskych Tesároch zo dňa 23.6.2016 č. 33/2016 zverejňuje zámer o odpredaji      nehnuteľnosti z majetku obce.HARMONOGRAM ZVOZU TRIEDENÝCH ZLOŽIEK NA ROK 2016

HARMONOGRAM ZVOZU TRIEDENÝCH ZLOŽIEK NA ROK 2016

 

MESIAC

Papier

Plasty

Sklo

KovyHARMONOGRAM ZVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK 2016

PRÍLOHA č. 1

 

 

HARMONOGRAM ZVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK 2016

 

Pondelok nepárneho týždňa:

 

1 . týždeň január 2016                                 27 . týždeň júl 2016