Úradná tabuľa (Stránka 3)Oznam o konaní valného zhromaždenia

Urbárska a lesná spoločnosť HORNÉ ŠIPICE – pozemkové spoločenstvo                                                         

 

 Zámer na zámenu pozemkov

Zverejnenie zámeru obce

Zámena pozemkov

 

Obec Hontianske Tesáre, v zastúpení starostkou obce Danou Kohútovou v zmysle zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a , ods. 8, písm. e, vyššie uvedeného zákona na:  

 Výberové konanie

Obecný úrad Hontianske Tesáre, Hont. Tesáre č. 66, 962 68 Hont. Tesáre

 

vyhlasuje výberové konanie na

·         jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),Zmeny v evidencii obyvateľov v roku 2016

Stav počtu obyvateľov obce Hontianske Tesáre k 31.12.2016

 

Obec

SPOLU

Muži

Ženy

Hontianske Tesáre