Úradná tabuľa (Stránka 18)Pozvánka

Starosta obce Hontianske Tesáre

 


P o z v á n k a

 

    V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/90 zb. o obecnom zriadení a rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Hontianskych Tesároch

z v o l á v a mKomunálne voľby 2010

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce v Hontianskych Tesároch
27. novembra 2010

 

Miestna volebná komisia v Hontianskych Tesároch podľa § 23 zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:Výsledky volieb v Hontianskych Tesároch

Nasledovná tabuľka ukazuje, ako dopadli sobotňajšie parlamentné voľby v našej obci (všetky okrsky spolu):Rychlostná cesta R3, Šahy - Zvolen

Na obecný úrad bol doručený dokument z MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY týkajúci sa rýchlostnej cesty R3, Šahy - Zvolen, ktorá má prechádzať aj cez územie obce Hontianske Tesáre.