Úradná tabuľa (Stránka 17)Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Sekcia integrovaného záchranného systému a krízového manažmentu Ministerstva vnútra SR

 

Maximálna teplota

2.stupeň

Maximálna teplota vzduchu v rozpätí od ( teplota > 35 0 C) :

a)      vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,Pozvánka na zasadnutie OZ

Starostka obce Hontianske Tesáre

 

P o z v á n k a

na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/90 zb. o obecnom zriadení a rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Hontianskych TesárochSeparovaný zber II.polrok 2011

SITA Slovensko,a.s. Harmonogram separovaného zberu II.


Oznamy

O Z N A M Y

   Pozvánka

Starostka obce Hontianske Tesáre