Zámer na zámenu pozemkovZverejnenie zámeru obce

Zámena pozemkov

 

Obec Hontianske Tesáre, v zastúpení starostkou obce Danou Kohútovou v zmysle zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a , ods. 8, písm. e, vyššie uvedeného zákona na:  

 

Zámenu pozemkov, parc.  KN-C č. 33 záhrada o výmere 11 m2, ktorý bol geom. plánom č. 47 843 632-80/2017 odčlenený od pozemku príslušným dielom a pričlenený k parc KN-E č. 1412 za pozemok parc. KN-E 1412 ostatná plocha o výmere 11m2, ktorý bol geom. plánom č. 47 843 632-80/2017 odčlenený od pozemku príslušným dielom a pričlenený k parc. KN-C č. 32

 

- pozemok, parc. KN-C č. 32, 33 je vedený na LV č. 150, kat. úz. Hotné Šipice, vlastník Mária Balogová

- pozemok, parc. KN-E č. 1412 je vedený na LV č. 148, kat. úz. Horné Šipice, vlastník Obec Hontianske Tesáre

 

Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa:Osobitný zreteľ je odôvodnený tým, že ide o zámenu časti pozemkov vo vlastníctve žiadateľov, ktorí tieto pozemky nevyužívajú a vypustili ich do užívania ako súčasť miestnej komunikácie a zamieňaná časť obecného pozemku sa nachádza pod rodinným domom Márii Balogovej.

 

Zámer na zámenu pozemku, parc. KN-E č. 1412 vo vlastníctve obce s časťou pozemku KN-C č. 33 bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva v Hont. Tesároch č. 46/2017 zo dňa 24.4.2017.

 

Zámena uvedených pozemkov bude predložená na schválenie OZ Hont. Tesáre na jeho najbližšom zasadnutí.

 

 

 

Zverejnené:

 

1.     na úradnej tabuli obce Hontianske Tesáre

2.     na internetovej stránke obce Hontianske Tesáre

 

 

 

 

V Hont. Tesároch 27.4.2017

Ešte nehodnotené. Buďte prvý :-)