Výberové konanie na obsadenie karierovej pozície riaditeľa Základnej školy s materskou školou Hontianske TesáreObec Hontianske Tesáre, zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Hontianske Tesárevyhlasuje v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

 

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie karierovej pozície

riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou

Hontianske Tesáre, č. 148, 962 68 Hontianske Tesáre

 

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa osobitného predpisu (v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov):

 • ukončenie vysokoškolského vzdelania II. stupňa študijného odboru pre príslušný druh a typ školy
 • vykonanie prvej  atestácie (resp. prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady)
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,

Iné kritériá a požiadavky:

 • občianska bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka
 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • znalosť školskej legislatívy,
 • znalosť v oblasti pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov,
 • práca s PC / práca s internetom, Excel, Word /,
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • komunikatívnosť

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

 • prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť) v zmysle § 10 zákona č. 317/2009 Z. z.,
 • potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,
 • návrh koncepcie rozvoja Základnej školy s materskou školou Hontianske Tesáre
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Ostatné požiadavky:

Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre riadenie školy, jej zložiek a súčastí – samostatného právneho subjektu:

 • Ústava Slovenskej republiky,
 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o zmene doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

Osobnostné predpoklady:

 • schopnosť pracovať v kolektíve,
 • dobré komunikačné zručnosti.

Prihlášky s dokladmi v zalepenej obálke zasielajte alebo osobne doručte v termíne do 11.12.2017 na

adresu:

                 Obecný úrad Hont. Tesáre

                 Hontianske Tesáre č.66

                 962 68 Hont. Tesáre

Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa a obálku označte: "Výberové konanie – Základná škola s materskou školou, Hontianske Tesáre – Neotvárať!"

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

V Hontianskych Tesároch dňa 20.11.2017

                                                            

 

 

                                                                                                             Dana Kohútová      

                                                                                                              starostka obce

PrílohaVeľkosť
SKMBT_C22017112010350.pdf111.15 KB
Ešte nehodnotené. Buďte prvý :-)