Oznam o konaní VZ - Rutíniovské pozemkové spoločenstvoOznámenie  o konaní  valného zhromaždenia

 

 

 

Výbor  Rutíniovského  pozemkového spoločenstva Dvorníky, so sídlom 962 68 Hontianske Tesáre, Dvorníky 78, IČO: 42006015,  oznamuje, že do kultúrneho domu v Dvorníkoch, zvoláva na deň 15.07.2017 o 13,00 hod. zasadnutie valného zhromaždenia , na ktoré boli pozvaní všetci členovia spoločenstva zaslaním pozvánky.

 

Program valného zhromaždenia:

 

1.  Prezentácia členov od 12, 30 hod.

2.  Voľba  zapisovateľa a overovateľa zápisnice

3.  Správa o uznášania schopnosti valného zhromaždenia

      4.  Schválenie programu valného zhromaždenia

5.      Správa výboru o činnosti, návrh rozpočtu na rok 2017

  1. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2016
  2. Správa dozornej rady za rok 2016
  3. Diskusia
  4. Návrh a schválenie uznesenia valného zhromaždenia
  5. Záver

 

 

 

Dvorníky 15.6.2017

 

Ján Volentier v.r.

predseda spoločenstva

                      

Ešte nehodnotené. Buďte prvý :-)