Aktuality (Stránka 2)Výberové konanie na TSP

Obecný úrad Hontianske Tesáre, Hont. Tesáre č. 66, 962 68 Hont. Tesáre

 

vyhlasuje výberové konanie na

·         jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

 

 Harmonogram zberu plastov na rok 2018

HARMONOGRAM ODVOZU

 TRIEDENÉHO ZBERU

Združenie „HONT DUDINCE“ 2018

 

 

Mesiac

dátumGuľášmajster 2017

PROPOZÍCIE

 

ťaže vo varení gulášu o

 

GULÁŠMAJSTRA obce Hontianske Tesáre

 Zámer predaja majetku z dôvodou osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Obec Hontianske Tesáre, v zmysle § 9a , ods. 8, písm. e, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hontianskych Tesároch zo dňa 21.8.2017 č. 49/2017 zverejňuje zámer o odpredaji nehnuteľnosti z majetku obce.