Zámer predaja majetku z dôvodou osobitného zreteľaZverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Obec Hontianske Tesáre, v zmysle § 9a , ods. 8, písm. e, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hontianskych Tesároch zo dňa 21.8.2017 č. 49/2017 zverejňuje zámer o odpredaji nehnuteľnosti z majetku obce.

 

1.     Priamy predaj parcely registra C p. č. 4224/3 v kat. úz. Hontianske Tesáre, LV č. 414 o výmere 15 m 2, v prospech Márii Vaiglovej, bytom Žarnovica, Fraňa Kráľa 876/55, kúpna cena 1,-€/m2.

 

Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa:Osobitný zreteľ je odôvodnený rozmermi pozemku a neefektívnosťou vypracovať znalecký posudok na pozemok, ktorý vieme oceniť porovnaním s iným znaleckým posudkom v podobnej lokalite. Pozemok sa nachádza pod rodinným domom vo vlastníctve žiadateľky. Žiadateľka uvedený pozemok užíva cca 40 rokov. Všetky náklady súvisiace s prevodom hradí žiadateľ. 

 

 

 

 

Zverejnené:

 

1. na úradnej tabuli obce Hontianske Tesáre

     2. na internetovej stránke obce Hontianske Tesáre

 

 

 

 

V Hont. Tesároch 22.8.2017

Ešte nehodnotené. Buďte prvý :-)