Oznam o konaní VZO Z N A M

o zvolaní valného zhromaždenia

 

 

 

Výbor  Nandorovského pozemkového spoločenstva Dvorníky, so sídlom 962 68 Hontianske Tesáre, Dvorníky 40, IČO: 42006023, zvoláva do kultúrneho domu v Dvorníkoch na deň nedeľa 19.03.2017 o 13,30 hod. zasadnutie valného zhromaždenia, na ktoré  pozýva  všetkých svojich členov.

 

Program valného zhromaždenia:

 1. Prezentácia členov od 13,00 do 13,30 hod.
 2. Voľba  zapisovateľa  a overovateľa zápisnice
 3. Správa zapisovateľa o uznášaniaschopnosti  valného zhromaždenia
 4. Schválenie programu valného zhromaždenia
 5. Správa výboru o činnosti za rok 2016, návrh rozpočtu na rok 2017
 6. Ročná účtovná závierka za rok 2016 , návrh na rozdelenie zisku za rok 2016 a návrh na vyplatenie podielov .
 7. Správa dozornej rady za rok 2016
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh a schválenie uznesení valného zhromaždenia
 11. Záver

 

 

 

Dvorníky, 16.02.2017

 

 

            Ján Kováč   , v.r                                                        Ing. Emília Kováčová, v.r.

     predseda  spoločenstva                                                     podpredseda spoločenstva

Ešte nehodnotené. Buďte prvý :-)