Oznámenie o konaní VZ 

 

 

 

Oznámenie  o konaní  valného zhromaždenia

 

 

 

Výbor  Rutíniovského  pozemkového spoločenstva Dvorníky, so sídlom 962 68 Hontianske Tesáre, Dvorníky 78, IČO: 42006015, že do kultúrneho domu v Dvorníkoch, zvoláva na deň 25.06.2016 o 13,00 hod. zasadnutie valného zhromaždenia , na ktoré boli pozvaní všetci členovia spoločenstva zaslaním pozvánky.

 

Program valného zhromaždenia:

 

 1.   Prezentácia členov od 12, 30 hod.
 2.  Voľba  zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 3.   Správa o uznášania schopnosti valného zhromaždenia
 4.   Schválenie programu valného zhromaždenia
 5.    Správa výboru o činnosti, návrh rozpočtu na rok 20166
 6.    Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 201
 7.    Správa dozornej rady za rok 2015
 8.    Schválenie zmeny Zmluvy o založení pozemkového spoločenstva v bodev2., „Pozemky patriace do        spoločne obhospodarovaných nehnuteľností“
 9.    Diskusia
 10.    Návrh a schválenie uznesení valného zhromaždenia
 11.    Záver

 

 

 

Dvorníky 23.5.2016

 

Ján Volentier v.r.

predseda spoločenstva

                       

Ešte nehodnotené. Buďte prvý :-)