Samospráva (Stránka 3)

Obecný úrad, starostka, obecné zastupiteľstvo, tlačivá a dokumenty


Rozvojový program obce na rok 2010

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch
 

Rozvojový program

obce Hontianske Tesáre na rok 2010.

 
Na úseku investícií a kapitálových výdavkov:
  • údržba a rekonštrukcia miestnych komunikácii a lávky pre peších v osade Padkôš
  • po vyhlásení výzvy k „Optickej prístupovej sieti FTTH“ realizovať všetky písomné a technické postupy pre zabezpečenie tejto akcie
  • s firmou M-TEC PLUS s.r.o. – Šahy – doriešiť inštaláciu internetu v obci Báčovce
  • podľa finančných možností obce zabezpečiť vynovenie a opravu fasády na budove KD a Obecného úradu Hont. Tesáre – máme spracované projekty na tieto akcie, musíme sledovať výzvy, ktoré nám pomôžu získať finančné prostriedky z Eurofondov
  • oprava vnútornej fasády v kuchyni KD v Báčovciach
 


Rozpočet obce Hontianske Tesáre na r. 2010

Rozpočet obce Hontianske Tesáre na rok 2010
schválený OZ dňa: 15.12.2009
a výhľad rozpočtu obce Hontianske Tesáre na roky 2011 a 2012
predložený: dňa 15.12.2009

Príjmy:Hlavný kontrolór obce

Funkciu hlavného kontrolóra obce Hontianske Tesáre vykonáva Anna Hajnalová.Všeobecne záväzné nariadenia

Obec Hontianske Tesáre vydáva na rok 2010 14 všeobecne záväzných nariadení (VZN):Prevádzkový poriadok pohrebiska

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Hontianske Tesáre a jej častí
Dvorníky, Šipice a Báčovce 

Prevádzkový poriadok pohrebiska je vypracovaný v súlade so zákonom NR SR č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.