Samospráva (Stránka 2)

Obecný úrad, starostka, obecné zastupiteľstvo, tlačivá a dokumenty


Sadzobník správnych poplatkov

POPLATKY ZA VÝPOŽIČKU KUCHYNSKÉHO INVENTÁRU VO VLASTNÍCTVE OBECNÉHO ÚRADU:

1.Obecný úrad vypožičiava kuchynský inventár občanovi – žiadateľovi o výpožičku na základe „ zmluvy o výpožičke“, ktorú spíše OcÚ s občanom pred výpožičkou.Rozvojový program obce na rok 2011

Životné prostredie a investičný program:

 • získavanie finančný prostriedkov pre rozvoj obcí (eurofondov, grantov, ministerstiev...):
  - obnovu a rekonštrukciu obecných budov, cintorínov
  - vybudovanie kanalizácie
  - obnovu verejných priestranstiev a priestranstva okolo KD H. Tesáre
  - rozvoj cestovného ruchu


Štatút obce Hontianske Tesáre

Štatút obce Hontianske Tesáre upravuje v súlade so všeobecne záväznými predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce Hontianske Tesáre, obecného zastupiteľstva, starostu obce a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich štruktúry, formy a metódy ich práce, zásady hospodárenia a nakladania s majetkom v prospech rozvoja obce, jej občanov, ochrany a tvorby životného prostredia v obci, rieši tiež širšie vzťahy obce.Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2011

 • Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2011 a rokov 2012 a 2013.
 • Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2010.
 • Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom obce.
 • Kontrola príjmov a výdavkov obce realizovaných prostredníctvom bankových účtov obce .
 • Kontrola vedenia pokladničných dokladov a inventari


Výsledky komunálnych volieb 2010

Za starostku obce bola zvolená Dana Kohútová, nezávislý kandidát s počtom hlasov 160

Zvolení poslanci do obecného zastupiteľstva:

 1. Pavol Fidler, EDS - 76 hlasov
 2. Peter Majdák, SMER-SD - 76 hlasov
 3. Peter Paukovic, SF - 68 hlasov
 4. Ing. Anna Melišková, SNS - 63 hlasov
 5. Pavel Spišiak, ĽS-HZDS - 49 hlasov
 6. Dušan Zvarka, ĽS-HZDS - 27 hlasov
 7. Pavel Kohút, SNS - 24 hlasov

Podrobné výsledky volieb: