Zasadnutia OZ (Stránka 8)

Dokumenty zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - zápisnice a uznesenia.


Zápisnica z 22. zasadnutia OZ

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch
 
 

Z á p i s n i c a

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného

dňa 10. marca 2010

 
 
Miesto konania: KD Hont. Tesáre
Prítomní poslanci: 5
Prítomní občania: 18
Program: podľa pozvánky
Za overovateľov zápisnice doporučil poslancov OZ: Pavel Čižmár, Dušan Zvarka
Do návrhovej komisie doporučil poslancov OZ: Ing. Anna Melišková, Dáša Zorvanová, Ján Hajnal