Zasadnutia OZ (Stránka 7)

Dokumenty zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - zápisnice a uznesenia.


Zápisnica z 24. zasadnutia OZ

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch

 


Z á p i s n i c a
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zvolaného starostom obce v zmysle § 12, odst. 1 zákona č. 369/90 Zb. NR SR konaného
dňa 17. júna 2010

 Uznesenie z 24. zasadnutia OZ

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch


Uznesenie
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hontianskych Tesároch
konaného dňa 17. júna 2010


Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch prijalo na svojom zasadnutíUznesenie z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch


Uznesenie
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hontianskych Tesároch
konaného dňa 15. apríla 2010


Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch prijalo na svojom zasadnutíZápisnica z 23. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch

 


Z á p i s n i c a
z 23. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zvolaného starostom obce v zmysle § 12, odst. 1 zákona č. 369/90 Zb. NR SR konaného
dňa 10. marca 2010

 

Miesto konania: KD Hont. Tesáre
Prítomní poslanci: 6
Program: podľa pozvánky

Za overovateľov zápisnice doporučil poslancov OZ:   Pavel Čižmár
  Dušan Zvarka

 

Do návrhovej komisie doporučil poslancov OZ:  Pavel Balko
  Dušan Zvarka
  Ján Hajnal


Uznesenie z 22. zasadnutia OZ

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch
 
 

Uznesenie

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hontianskych Tesároch

konaného dňa 10. marca 2010

 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch prijalo na svojom zasadnutí
 

Uznesenie č. 22/2010