Zasadnutia OZ (Stránka 6)

Dokumenty zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - zápisnice a uznesenia.


Uznesenie+zápisnica OZ z 31.5.2011

 

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch


UZNESENIE
zo štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hontianske Tesáre
zo dňa 31.5. 2011
(17 - 20)

 

Uznesenie č. 17/2011 :
K bodu č. 1,2 ,4
Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch

Berie na vedomieDochádzka poslancov na OZ

Dochádzka za rok 2011

 

  

  

  

  Uznesenie z druhého zasadnutia OZ obce Hont. Tesáre zo dňa 31.1.2011

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch

UZNESENIE
z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Hontianske Tesáre
zo dňa 31. januára 2011
(6-14)

Uznesenie č. 6/2011:
k bodu č. 1

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch


Konštatuje, žeZápisnica z 2.zasadnutia OZ, konaného dňa 31.1.2011


Starosta obce Hontianske Tesáre

Z á p i s n i c a
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 31. januára 2011


Miesto konania: KD Hontianske Tesáre
Prítomní poslanci: 6
Prítomní občania: 20
Program: podľa pozvánky
Overovatelia zápisnice:Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Hontianske Tesáre


Z á p i s n i c a
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 27. decembra 2010