Zasadnutia OZ (Stránka 5)

Dokumenty zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - zápisnice a uznesenia.


Plán zasadnutí OZ na rok 2013Uznesenie+zápisnica OZ zo 17.12.2012

 

Starostka obce Hontianske Tesáre

Z á p i s n i c a
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 17. decembra 2012Uznesenie+zápisnica OZ z.30.10.2012


 

 

Starostka obce Hontianske Tesáre

 

Z á p i s n i c a

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konanéhoDochádzka poslancov na OZ v roku 2012

Dochádzka za rok 2012