Zasadnutia OZ (Stránka 4)

Dokumenty zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - zápisnice a uznesenia.


Plán práce zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2014.

P l á n p r á c e

zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2014.

 Dochádzka poslancov na zasadnutia OZ v roku 2013

Dochádzka za rok 2013Zápisnica a uznesenie zo 17. zasadnutia OZ obce Hontianske Tesáre z 27.8.2013


Starostka obce Hontianske Tesáre
Z á p i s n i c a
z 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 27. 08. 2013Zápisnica a uznesenie z 15. zasadnutia OZ obce Hontianske Tesáre z 24.6.2013


Starostka obce Hontianske Tesáre

Z á p i s n i c a
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 24. 06. 2013Zápisnica a uznesenie z 15. zasadnutia OZ obce Hontianske Tesáre z 29.4.2013

Starostka obce Hontianske Tesáre

 

Z á p i s n i c a

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného

dňa 29. 04. 2013