Zápisnica OZStarostka obce Hontianske Tesáre

 

 

Z á p i s n i c a

z 20. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  konaného

dňa 27.septembra 2017

 

Miesto konania:KD  Šipice

Prítomní poslanci:  5

Prítomní občania:  13

Program:podľa pozvánky  

Overovatelia zápisnice:  Peter Majdák

                                        Ing. Anna Melišková

Návrhová komisia:

                                     Mgr. Slavomíra Chrienová

                                     Štefan Foltán

                                     Mgr. Miroslava Bavková

Zapisovateľka:Ľudmila Pastuchová

         

Priebeh jednania:

             Otvorenie –  starostka obce Dana Kohútová

Ad 1.)  Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

             Predkladá: starostka obce

 

 Ad 2.) Správa o organizačno-technickom zabezpečení volieb do VÚC.

             Predkladá : starostka obce 

      

Ad 3.) Informácia o školskom roku 2017/2018.

            Predkladá:  riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Anna Spišiaková

                           

Ad 4.) Rôzne aktuálne otázky

 

Zhodnotenie akcie Tradičná chuť HONTU

           Predkladá : referentka OcÚ Ľudmila Pastuchová

 

Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku

Jedná sa o parc. č. 4224/3 v kat .území Hontianske Tesáre, o výmere 15m2

vo vlastníctve obce pre Máriu Vaiglovú v cene 1,-€ za m2 na vysporiadanie            

vlastníckych vzťahov pod rodinným domom.

 

Hlasovanie:              za – 4 poslancov

                                 proti – 1

                                 zdržal sa – 0

 

 Dlhodobý prenájom pozemkov pod KD Šipice

 

Urbárska a lesná spoločnosť HORNÉ  ŠIPICE – pozemkové spoločenstvo – Obec pripravuje zmluvu o prenájme.

Takisto rokujeme s Urbárskou spoločnosťou Hontianske Tesáre o prenajatí pozemkov.

Ponuka na miestny bezdrôtový rozhlas.

       

Ad 6.)Diskusia

 

M.Klimová –osloviť povodie Hrona kvôli opíleniu stromov tesne pri potoku Štiavnica, hrozí že upchajú tok, obmedzenie rýchlosti na Patkôši, či sa nedá predĺžiť tabuľa obec, alebo aspoň častejšie meranie rýchlosti policajtami v našej obci. Ďalej poďakovala za prípravu a realizáciu podujatia TCHH ako aj za ostatnú prácu, ktorú v obci vidieť.

A.Ivaničová –  upozornila na stromy, ktoré treba orezať pri moste

                         oprava Domu smútku vo Dvorníkoch – už začne čoskoro  

P. Majdák –opiľovanie stromov pred domami – prevádzajú elektrikári, kto chce   

                   krajšie, môže si sám

                 - informoval, že obec má zakúpený štiepkovač , môžu si ho ľudia

                   požičať aj s obsluhou (1 hod práce 15,-€), a použiť štiepku ako

                   palivo

J. Marcinek – na zastávke v Šipiciach stojí voda

                   - zber plastov – vrchnáčiky kde odovzdať

J. Mihalovic- krajnice v Šipiciach, či sa ešte budú upravovať – áno

                    - ponuka na stavebné práce

                     

Ad 7. )Návrh na uznesenie :                                

             Návrhová komisia predložila na prejednanie  a schválenie návrh na 

             uznesenie.

 

 Hlasovanie: za - 4 poslanci

                             proti – 1

                             držal sa – 0

 

                              Obecné zastupiteľstvo ukončila starostka obce

 

      Overovatelia zápisnice :

 

      1. Peter Majdák

      2. Ing. Anna Melišková                                              Dana Kohútová

                                                                                           starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch

UZNESENIE

Z 20. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

obce Hontianske Tesáre

zo dňa 27.9. 2017

(50 – 51)

 

Uznesenie č. 50 :

 

K bodu  č. 1,2,3

 

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch

 

Berie na vedomie

 

1. Správu o plnení úloh z uznesenia OZ.

2. Správu o organizačno-technickom zabezpečení volieb do orgánov samosprávnych krajov.

3. Informáciu o školskom roku 2017/2018.

 

 

 

                                                        Uznesenie č. 51 :

 

k bodu č. 4

 

Schvaľuje

 

1.Žiadosť o odpredaj parcely registra C p.č. 4224/3 v kat.území Hontianske Tesáre o výmere 15 m2 v prospech Márii Vaiglovej.

 

Hlasovanie:              za – 4 poslancov

                                 proti – 1

                                 zdržal sa – 0

 

 

 

V Hontianskych Tesároch: 27.9.2017

 

                                                                                       Dana Kohútová

                                                                                        starostka obce

Váš hlas: Žiadna Priemer: 1 (1 hlas)