Zápisnica OZObecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch

Z á p i s n i c a

zo 16. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  konaného

dňa 28.februára 2017

Miesto konania:KD Hontianske Tesáre

Prítomní poslanci:  6

Prítomní občania:  22

Program:podľa pozvánky  

Overovatelia zápisnice:  Štefan Foltán

                                        Peter Majdák

Návrhová komisia:

                                     Mgr. Miroslava Balková

                                     Jana Šotkovská

                                     Miroslav Makovický

Zapisovateľka: Ľudmila Pastuchová        

Priebeh jednania:

             Otvorenie –  starostka obce Dana Kohútová

Ad 1.)  Správa  o plnení úloh z uznesenia OZ zo dňa 13. decembra 2016

             a pripomienok  občanov.

             Predkladá: starostka obce

Ad 2.) Rôzne - aktuálne otázky

Predaj pozemku p. Anne Dendišovej

Na predchádzajúcom OZ bol odsúhlasený zámer o predaji  pozemkov

pani Anne Dendišovej, bytom Hont. Tesáre, Dvorníky 6 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pre účely vysporiadania vlastníckych práv k rodinnému domu menovanej. Prevádzaný pozemok svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu vo vlastníctve kupujúceho a z dôvodu zabezpečenia jeho riadneho užívania je pre kupujúceho nevyhnutý.

Jedná sa o pozemky:

·        V rozsahu dielu 1 – časť pozemku KN E parc.č. 171 o výmere 24 m2, ktorý bude tvoriť pozemok novonavrhovaný  KN C parc.č.171/5 o výmere 24 m2  zast. plocha.

·        V rozsahu dielu 2 – časť pozemku KN E parc.č. 171 o výmere 24 m2, ktorý bude tvoriť pozemok novonavrhovaný KN C parc.č. 171/6 o výmere 24 m2, zast. pl.

·        V rozsahu dielu 3 – časť pozemku KN E parc.č. 171 o výmere 11 m2, ktorý

bude tvoriť pozemok novonavrhovaný KN C parc.č. 171/7 o výmere 11 m2, zast. plocha.

Celkom: 59 m2

Kúpna cena :1,-€/m2.

Hlasovanie:             za – 6  poslancov

                                 proti – 0

                                 zdržal sa – 0

Vydanie súhlasného stanoviska k výstavbe rodinného domu p. Jána Števťaťa a p. Moniky Kubinskej.

OZ schvaľuje žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska k výstavbe rodinného domu pre pána Jána Števťaťa a pani Moniku Kubinskú na p.č. 1760/2 kat. úz. Hontianske Tesáre.

Hlasovanie:             za – 6  poslancov

                                 proti – 0

                                 zdržal sa – 0

Obnova objektu ZŠ a MŠ Hontianske Tesáre.

OZ schválilo podanie žiadosti na enviromentálny fond o NFP na projekt „ Obnova objektu ZŠ a MŠ Hontianske Tesáre.“

OZ schválilo vykonanie vnútorných stavebných úprav a vybudovanie prístrešku

Športového areálu pri ZŠ a MŠ Hontianske Tesáre z vlastných zdrojov.

Hlasovanie:             za – 6  poslancov

                                 proti – 0

                                 zdržal sa – 0

Tradičná chuť HONTU.

Informačná správa o pripravovanom podujatí, ktoré bude v obci 9.9.2017.

Predkladá: P. Pastuchová

Informácia o stave odpadového hospodárstva za rok 2016

Predkladá : starostka obce

Správa o činnosti a hospodárenie TJ za rok 2016.

Predkladá : Ing Peter Krošlák – predseda TJ

Plán práce a zasadnutí OZ na rok 2017.

Predkladá : starostka obce

Ad 3.) Diskusia

Š. Foltán – pripomienkoval financovanie TJ, vyhlasovanie v MR – v nevhodnom 

                  čase, akcia Cigánske halušky, prečo nemôže byť pod hlavičkou obce?

Starostka – znova vyčíslila čo všetko obec financuje a v porovnaní 

                  s financovaním TJ iných obcí vychádza na tom naša TJ oveľa lepšie.

                  Vyhlasovanie v MR v nedeľu – pracovníci obce majú nárok na voľný

                  čas a výsledky našej TJ nie sú adekvátne požiadavkám, aké kladú na

                  obec a jej pracovníkov.

                  Záujemci o varenie „cigánskych halušiek“ sa môžu prezentovať na

                  TCHH – 9.9.2017 a samostatná akcia by v tomto roku nebola vhodná

                   vzhľadom na to že v mesiaci október je ďalšia akcia Guľášmajster.

A.Ivaničová – oprava DS vo Dvorníkoch - dlažba, prístrešok.

Starostka – v tomto roku sa bude opravovať.

M. Holláňová – ako bude pokračovať oprava zdravotného strediska?

                      ordinačné hodiny 2x do týždňa je málo

                      autobusovú zastávku na stanici či možno vymeniť a opíliť lipy na

                      Ulici na železničnú stanicu?

Starostka – oprava ZS bude pokračovať podľa finančných možností a ak lekár

                   odíde, nebude to kvôli neopravenému ZS ale pre to že niet lekárov.

                    Zastávka bude vymenená a lipy nemožno opíliť lebo je to súkromný

                    majetok. To boli zároveň odpovede aj na otázky pána Ďuriša.

P. Valocka – rušenie kontajnerov nie je správna cesta, lebo budú vznikať čierne  

                  skládky a zaujímal sa o kapacitu skládky  v Patočinách.

                  Prisľúbil pomoc za Poľovníkov pri akcii TCHH.

                  Ponúkol pomoc pri oprave DS v Hont. Tesároch – výmena dlažby.

A.Machovič – či sa nepočíta s chodníkom popred ich domy pri hlavnej ceste,

                  chodia tam deti na ihrisko.

Starostka – v minulosti bola petícia za neurobenie chodníka.

D.Riečanová – plagát na separovanie odpadu – dať do vývesných skriniek.

                   Zber plastov – vrecia schovať za zastávku.

Ľ.Močárová – prisľúbila pomoc pri organizovaní TCHH za MŠ, ZŠ aj jedáleň

P.Majdák – skoordinovať autobusy z Dudiniec do Levíc, aby bol možný prestup

                   Upozorňovať spoluobčanov aby nerozoberali elektroodpad a nerobili

                      neporiadok okolo kontajnerov.

Starostka – kontajnery sú plné, lebo vozia do nich odpad aj z okolitých obcí.

V zmysle VZN musí mať každý občan nádobu na smeti, hlásime v MR že obec má na predaj za akciové ceny.

                      Tlmočil upozornenie hasičov  - vypínať elektrospotrebiče po

                      použití.

V.Antaliczová – natrieť kontajnery na sklo.

P. Krošlák – zhodnotil hospodárenie TJ ako dobré.

M.Gombalová – vysvetlila úlohu kontrolórky.

Ad 4. )Návrh na uznesenie :                                

             Návrhová komisia predložila na prejednanie a schválenie návrh na 

             uznesenie.

              Hlasovanie: za - 6 poslancov

                                  proti – 0

                                  zdržal sa – 0

 

                              Obecné zastupiteľstvo ukončila starostka obce

 

 Overovatelia zápisnice :

                                                                                     

1.Štefan Foltán

2. Peter Majdák                                                                 Dana Kohútová                                                                                                                                            

                                                                                            starostka obce   

 

                                                                                                      

 Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch

 

UZNESENIE

zo 16. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

obce Hontianske Tesáre

zo dňa 28.2.2017

(42 – 44)

 

Uznesenie č. 42 :

 

K bodu 1,2

 

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch

 

Berie na vedomie

 

1.     Správu o plnení úloh z uznesenia OZ.

2.     Správu o stave odpadového hospodárstva za rok 2016.

3.     Správu o pripravovanom podujatí Tradičná chuť HONTU 2017.

4.     Správu o činnosti a hospodárení TJ Družstevník Hont. Tesáre.

 

 

                                                        Uznesenie č. 43 :

 

 k bodu č. 2

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch

 

Schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov priamy predaj

-podľa § 9a ods..8 písm.e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí

 

·        V rozsahu dielu 1 – časť pozemku KN E parc.č. 171 o výmere 24 m2, ktorý bude tvoriť pozemok novonavrhovaný  KN C parc.č.171/5 o výmere 24 m2  zast. plocha.

·        V rozsahu dielu 2 – časť pozemku KN E parc.č. 171 o výmere 24 m2, ktorý bude tvoriť pozemok novonavrhovaný KN C parc.č. 171/6 o výmere 24 m2, zast. pl.

·        V rozsahu dielu 3 – časť pozemku KN E parc.č. 171 o výmere 11 m2, ktorý

           bude tvoriť pozemok novonavrhovaný KN C parc.č. 171/7 o výmere 11

           m2, zast. plocha.

 

Odpredaj v prospech Anny Dendišovej, bytom Hontianske Tesáre, Dvorníky 6

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pre účely vysporiadania vlastníckych práv k rodinnému domu menovanej. Prevádzaný pozemok svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu vo vlastníctve kupujúceho a z dôvodu zabezpečenia jej riadneho užívania je pre kupujúceho nevyhnutný.

Celkom: 59 m2

Kúpna cena :1,-€/m2.

Uznesenie č. 44 :

 

 k bodu č. 2

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch

 

Schvaľuje

 

1. Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska k výstavbe rodinného domu pre pána Jána Števťaťa a pani Moniku Kubinskú na p.č. 1760/2 kat. úz. Hontianske Tesáre.

 

2. Podanie žiadosti na enviromentálny fond o NFP na projekt „Obnova objektu ZŠ a MŠ Hontianske Tesáre.

 

3.Vykonanie vnútorných stavebných úprav a vybudovanie prestrešenia športového areálu pri budove ZŠ s MŠ Hont. Tesáre z vlastných zdrojov.

V Hontianskych Tesároch: 28.2.2017

                                                                            Dana Kohútová

                                                                             starostka obce

 

Ešte nehodnotené. Buďte prvý :-)