Zápisnica a uznesenie OZStarostka obce Hontianske Tesáre

 

Z á p i s n i c a

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného

dňa 17.2.2016

Miesto konania: KD Hont. Tesáre

Prítomní poslanci: 6

Prítomní občania: 9

Program: podľa pozvánky

Overovatelia zápisnice: Jana Šotkovská

Ing Anna Melišková

Návrhová komisia: Peter Majdák

Štefan Foltán

Mgr. Slavomíra Chrienová

Zapisovateľka: Ľudmila Pastuchová

 

Priebeh jednania:

 

Ad 1.) Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

Predkladá : starosta obce

Ad 2.) Rôzne.

Schválenie zmeny v sadzobníku poplatkov

Zmena poplatku za zapožičanie traktora 15,-€/hod

Vývozný deň pre občanov – streda

Čakanie + nakladanie + vykladanie sa ráta 15,-€ za každú aj začatú hodinu

 

Predkladá : referentka obce

Hlasovanie: za – 5 poslancov

proti – 1

zdržal sa – 0

 

Naša obec bola vyhodnotená v roku 2015 ako Obec s predpokladom

stabilného rozvoja a získala Pečať Rozvoja obce.

 

Ad 3.) Diskusia

p.Chrienová S. –opraviť plech pri výjazde z Dvorník na križovatke

p. Melišková A. - upozorniť Ličkovcov na voľný pohyb psov, ktoré ohrozujú

občanov keď idú vysypať smeti do kontajnera

- vyhlásiť v MR reláciu na opílenie konárov pod MR a el.vedením

p. Riečanová D. - osvetliť autobusové zastávky

- upozorniť na upchatý mostík a zlomenú rúru pred Didiášom

p. Foltán Š. - smetný kôš na zastávke chýba a treba ho osadiť pred zastávkou lebo

je v nej málo priestoru na čakanie

p. Antaliczová – smetné koše na zastávke Dvorníky rázcestie chýbajú

- opraviť rozhlas na dolnom konci H, Tesár, nerozumieť čo sa hlási

 

Ad 4. ) Návrh na uznesenie :

Návrhová komisia predložila na prejednanie a schválenie návrh na uznesenie.

Hlasovanie: za – 6 poslancov

proti – 0

zdržal sa –0

Obecné zastupiteľstvo ukončila starostka obce

 

 

Overovatelia zápisnice :

Jana Šotkovská

Ing Anna Melišková

 

Dana Kohútová

starostka obce

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch

 

 

UZNESENIE

z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva

obce Hontianske Tesáre

zo dňa 17.1.2016

(27,28)

 

 

 

Uznesenie č. 27:

k bodu č. 1

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch

 

 

Berie na vedomie

1. Správu o plnení úloh z uznesenia OZ.

 

 

 

Uznesenie č. 28:

k bodu č. 2

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch

 

 

Schvaľuje

 

1 .Zmenu v sadzobníku poplatkov obce podľa priloženého návrhu

( použitie traktora 15,-€ za každú začatú hodinu, čakanie + nakladanie +

vykladanie sa ráta )

Vývozný deň pre občanov – streda

 

 

 

V Hont. Tesároch: 17.2.2016

 

Dana Kohútová

starostka obce

Ešte nehodnotené. Buďte prvý :-)