Zápisnica a uznesenieStarostka obce Hontianske Tesáre

 

Z á p i s n i c a

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného

dňa 17.9.2015

Miesto konania: KD Dvorníky

Prítomní poslanci: 7

Prítomní občania: 16

Program: podľa pozvánky

Overovatelia zápisnice: Miroslava Bavková

Jana Šotkovská

Návrhová komisia: Ing Anna Melišková

Štefan Foltán

Miroslav Makovický

Zapisovateľka: Ľudmila Pastuchová

 

Priebeh jednania:

 

Ad 1.) Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

Predkladá : starosta obce

Ad 2.) Schválenie projektových zámerov obce.

Podanie žiadosti o NFP cez Program rozvoja vidiekaSR na programové

obdobie 2014 – 2020, podopatrenie 7.4. - Podpora na investície do

vytvárania, zlepšovania, alebo rozširovania miestnych základných služieb

pre vdiecke obyateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej

infraštruktúry – rekonštrukcia kultúrneho domu Hontianske Tesáre.

Predkladá : starostka obce

Hlasovanie: za – 7 poslancov

proti – 0

zdržal sa – 0

Ad.3.) Informácia o výbere daní a poplatkov

Predkladá : referent obce

Ad 4.) Rôzne.

Schválenie zmeny v rozpočte na rok 2015 podľa priloženého návrhu.

Predkladá : referent obce

Hlasovanie: za – 7 poslancov

proti – 0

zdržal sa – 0

Schválenie Doplnku č.3 k VZN č. 1/2011 o dani z nehnuteľnosti

podľa priloženého návrhu.

Predkladá : referent obce

Hlasovanie: za – 7 poslancov

proti – 0

zdržal sa – 0

-2-

Správa riaditeľky ZŠ s MŠ k začiatku školského roka 2015/2016.

Predkladá: riaditeľka MŠ a ZŠ

Žiadosti občanov:

Pani Milada Chrienová, Hont. Tesáre, Dvorníky 75 si podala žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku parc. č. 171 katast. územia Dvorníky, o výmere 80 m2 nakoľko sa pri zameraní GP tento pozemok nachádza pod jej rodinným domom. Pozemok rodina užíva viac ako 80 rokov.

Hlasovanie: za – 7 poslancov

proti – 0

zdržal sa – 0

Pani Ing, Eva Huštáková, Zapkova 17, Košice si podala žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku parc.173, kat.úz. Dvorníky o výmere 100 m2 na vysporiadanie predzáhradky a vybudovanie žumpy k rodinnému domu Dvorníky č.24. Súhlasia aj s dlhodobým prenájmom, aj so zápisom ťarchy na ozemku.

Hlasovanie: za – 0 poslancov

proti – 6

zdržal sa – 1

Podmienky prenajímania ihriska a štadióna TJ.

Ihrisko a budovu štadióna TJ prenajímať na konanie spoloč., kultúrnych a športových akcií len organizáciám pôsobiacim na území obce Hontianske Tesáre.

Hlasovanie: za – 6 poslancov

proti – 1

zdržal sa – 0

Ad 5.) Diskusia

p.Ing Kyseľ –mostíky cez Suchý potok vo Dvorníkoch – už sa riešia sú kúpené

dosky budú sa opravovať

- separácia odpadu – opakovať rozhlasové relácie, tabule na kontajnery

-noví občania – nahlasovať vývoz odpadu – objednať si kontajner

- VPP robiť poriadok okolo kontajnerov

p. Ivaničová – navrhla park miesto kontajnera pri pálenici

- lepšie kontrolovať VPP

- ohrada cintorína je poškodená, rozstrihli ju kamenári keď opravovali

hroby – nahlasovať sa na OcÚ keď prídu

- zasypať zatrávňovače, zasiať trávu

p. Golian - opraviť zberný kanál pri Poľovnom dome, opraviť aj cestu – pokazli tí

čo ťažia drevo

p. Kyseľová - práši sa do rodinných domov z neočistenej cesty, ktorú znečistili keď

vozili drevo

- kosenie vo Dvorníkoch, či ešte bude a treba aj popod stromy pri

potoku, vyčistiť priestor popri zábradlí od ihličia

p. Liptáková - sťažovala sa na p. Martinkoviča že nemá septik – treba skontrolovať

- zákaz vysýpania smetí na cintoríne

p. Riečanová – zistiť či sa môžu striekať jarky proti burine

- navrhla ako skvalitniť prácu AP, keď sa im určí úsek a urobia môžu ísť

domov, kontrola z ÚPSVAR neakceptuje(:-()

p. Šotkovská – nesvieti svetlo pri Marcinekovi v Šipiciach

p. Sever M. - plný kontajner na sklo pred krčmou v H. Tesároch

p. Foltán – koordinátorka by mal chodiť na OZ, vysvetliť situáciu

p. Pastuchová – pozvánka na 10.ročník podujatia „ Všade tam, kde sa dá žiť, možno

žiť dobre...“ - GUĽÁŠMAJSTER 2015

Ad 7. ) Návrh na uznesenie :

Návrhová komisia predložila na prejednanie a schválenie návrh na uznesenie.

Hlasovanie: za – 7 poslancov

proti – 0

zdržal sa –0

Obecné zastupiteľstvo ukončila starostka obce.

 

 

Overovatelia zápisnice :

Mgr. Miroslava Bavková 

Jana Šotkovská

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch

 

UZNESENIE

zo 6 . zasadnutia obecného zastupiteľstva

obce Hontianske Tesáre

zo dňa 17.9.2015

(19-23)

 

Uznesenie č. 19:

k bodu č. 1,3,4

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch

 

Berie na vedomie

1. Správu o plnení úloh z uznesenia OZ.

2. Informáciu o výbere daní a poplatkov.

3. Správu riaditeľky ZŠ a MŠ Hontianske Tesáre.

 

 

Uznesenie č. 20:

k bodu č. 2

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch

 

 

Schvaľuje

 

1 .Podanie žiadosti o NFP cez Program rozvoja vidiekaSR na programové

obdobie 2014 – 2020, podopatrenie 7.4. - Podpora na investície do

vytvárania, zlepšovania, alebo rozširovania miestnych základných služieb

pre vdiecke obyateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej

infraštruktúry – rekonštrukcia kultúrneho domu Hontianske Tesáre.

 

 

Uznesenie č. 21:

k bodu č. 4

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch

 

Schvaľuje

 

1. Doplnok č.3 k VZN č. 1/2011 o dani z nehnuteľnosti podľa priloženého návrhu

s platnosťou od 1.1.2016

 

 

2. Zmeny v rozpočte obce na rok 2015 podľa priloženého návrhu.

 

3. Prenajímanie budovy štadióna a ihriska na konanie spoločenských, kultúrnych a

športových akcií len organizáciám pôsobiacim na území obce Hontianske Tesáre.

 

Uznesenie č. 22:

k bodu č. 4

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch

 

Schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov priamy predaj

- podľa § 9a odst.8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí

 

1. Časti pozemku nachádzajúceho sa v zastavanom území obce, v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom č. 47843632-47/2015 vyhotoveným Martin Lauroško GeoPlanML, Majerský Rad 643/44, 96301 Krupina a to :

v rozsahu diela 2 – časť pozemku KN E parc.č. 171 ostatné plochy o výmere 16 m2,

ktorý bude tvoriť súčasť parcely č.45/1 zastavané plochy a v rozsahu dielu 4 o výmere 64 m2, ktorý bude tvoriť súčasť parcely č. 45/2 zastavané plochy v časti A na LV č. 457 obce Hontianske Tesáre, kat. úz. Dvorníky.

Vyššie uvedené pozemky sa nachádzajú pod rodinným domom žiadateľky a rodina ich užíva viac ako 80 rokov.

 

Odpredaj v prospech Milady Chrienovej, bytom Hont. Tesáre, Dvorníky 75.

Celkom 80 m2

Kúpna cena : 1,-€/m2

Odpredaj bude uskutočnený za vopred dohodnutých pdmienok vyplatenia.

 

Uznesenie č. 23:

k bodu č. 4

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch

 

Neschvaľuje

1. Predbežnú žiadosť Ing. Evy Hušťákovej o odkúpenie časti obecného pozemku parc.č. 173, kat.úz. Dvorníky o výmere 100 m2 na vysporiadanie predzáhradky a vybudovanie žumpy k rodinnému domu Dvorníky č. 24.

 

 

 

V Hont. Tesároch: 17.9.2015

 

Dana Kohútová

starostka obce

Ešte nehodnotené. Buďte prvý :-)