Zápisnica a uznesenieStarostka obce Hontianske Tesáre

 

Z á p i s n i c a

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného

dňa 3.6.2015

Miesto konania: KD Šipice

Prítomní poslanci: 7

Prítomní občania: 12

Program: podľa pozvánky

Overovatelia zápisnice: Miroslav Makovický

Štefan Foltán

Návrhová komisia: Peter Majdák

Miroslava Bavková

Jana Šotkovská

Zapisovateľka: Ľudmila Pastuchová

 

Priebeh jednania:

 

Ad 1.) Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

Predkladá : starosta obce

Ad 2.) Schválenie predĺženia platnosti „Programu hospodárskeho a sociálneho

rozvoja“ obce Hontianske Tesáre do 31.12.2015.

Predkladá : starostka obce

Hlasovanie: za – 7 poslancov

proti – 0

zdržal sa – 0

Ad.3.) Schválenie záverečného účtu obce Hontianske Tesáre za rok 2014 +

vyjadrenie hl. kontrolórky obce

Predkladá :Milada Chrienová – hospodárka obce

Mariana Gombalová – hl.kontrolórka

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu . Doporučuje :

Schválenie Záverečného účtu obce Hontianske Tesáre 2014 výrokom

Celoročné hospodárenie obce Hontianske Tesáre za rok 2014 sa schvaľuje

bez výhrad“..

Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo

výške 16 818,13 €.

Hlasovanie: za – 7 poslancov

proti – 0

zdržal sa – 0

Ad 4.) Rôzne.

Schválenie prevádzky „Potraviny rozličný tovar“ Elena Machovičová, na

adrese Hontianske Tesáre č.109 od 22.6.2015.

S prevádzkovou dobou :

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 5,30 – 11.00, od 14.00 – 17.00

Streda: zatvorené , Sobota: 6.00 – 11.00, Nedeľa: zatvorené

Predkladá : starostka obce

Hlasovanie: za – 7 poslancov

proti – 0

zdržal sa – 0

 

Ad 5.) Diskusia

p.Huvos-Ivaničová – kontajner od pálenice premiestniť alebo zrušiť, stále je okolo

neho neporiadok

- schody do Domu smútku vo Dvorníkoch opraviť

- navrhla skoršie kosenie cintorína, aby sa mohli ľudia

pohybovať medzi hrobmi

p. Úday – vyvrátil jej návrh a vysvetlil prečo nie je aktuálny ( v situácii keď obec má v správe 6 cintorínov nie je možné takto postupovať a že je dôležitejší vykosený vstup do obce a jej častí) a starostka uviedla že podľa zmlúv na hrobové miesta je 30 cm okolo hrobu každý povinný si udržiavať poriadok

p. Melišková – pokosiť popri ceste z Dvorník na železničnú stanicu

p. Močárová – poďakovala za pokosenie areálu MŠ a ZŠ

p. Marcinek – poďakoval sa za poriadok v obci

- požiadal o riešenie parkovania auta pred jeho domom na verejnom

priestranstve, pretože mu blokuje prístup do dvora a susedia mu hádžu

odpadky do záhrady

p. Riečanová – páčilo sa jej divadelné vystúpenie ochotníkov zo Sebechlieb, či by bolo možné zorganizovať ešte jedno a navrhla divadelníkov z Krupiny

p. Foltán – podľa čoho sa odpovedá na príspevky do diskusie

p. Šotkovská – oprava MR v Šipiciach Za vodou – zle otočené ampliony

- jama pri ceste v Šipiciach Za vodou – zasypať štrkom

p. Zimanová – opraviť rigol v Šipiciach pri ceste– chýbajú dlaždice

p. Spišiaková - vysvetlila akciu k MDD, ktorej neboli organizátorom ako bolo uvedené na plagáte

p. starostka – tiež zhodnotila podujatie ako slabo pripravené, nie je dobré púšťať sa do veľkých akcií keď nemá organizácia KS dostatok spoľahlivých ľudí

 

Ad 7. ) Návrh na uznesenie :

Návrhová komisia predložila na prejednanie a schválenie návrh na uznesenie.

Hlasovanie: za – 7 poslancov

proti – 0

zdržal sa –0

Obecné zastupiteľstvo ukončila starostka obce

 

Overovatelia zápisnice :

Štefan Foltán Dana Kohútová

Miroslav Makovický starostka obce

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch

 

UZNESENIE

z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva

obce Hontianske Tesáre

zo dňa 3. 6. 2015

(18)

 

Uznesenie č. 18:

k bodu č. 1,2,3,4

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch

 

Berie na vedomie

1. Správu o plnení úloh z uznesenia OZ.

2. Vyjadrenie hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2014.

 

 

 

Schvaľuje

1 .Predĺženie platnosti „ Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja “ obce

Hontianske Tesáre do 31.12.2015.

 

2. Záverečný účet obce Hontianske Tesáre za rok 2014 výrokom „Celoročné

hospodárenie obce Hontianske Tesáre za rok 2014 sa schvaľuje bez výhrad“.

 

3.Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo

výške 16 818,13 €.

 

4 .Otvorenie prevádzky„ Potraviny rozličný tovar“ Elena Machovičová, na adrese

Hontianske Tesáre č.109 od 22.6.2015.

S prevádzkovou dobou :

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 5,30 – 11.00, od 14.00 – 17.00

Streda: zatvorené

Sobota: 6.00 – 11.00

Nedeľa: zatvorené

 

 

V Hont. Tesároch: 3.6..2015

 

Dana Kohútová

starostka obce

Ešte nehodnotené. Buďte prvý :-)