Začatie správnevo konaniaZačaté správne konania:

 

Číslo konania: SK 8764/2012/14

Dátum zverejnenia informácie: 25.07.2012

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení dub cerový a hrab, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na pozemku parc. č. 56 registra E KN v k.ú. Báčovce v prvom stupni územnej ochrany.

Váš hlas: Žiadna Priemer: 1 (1 hlas)