Všeobecne záväzné nariadeniaObec Hontianske Tesáre vydáva na rok 2010 14 všeobecne záväzných nariadení (VZN):

Číslo
VZN
Názov VZN Súbor na
stiahnutie
1/2010 DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI VZN 2010/1
2/2010  DAŇ ZA PSA VZN 2010/2
3/2010  DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA VZN 2010/3
4/2010  DAŇ ZA UBYTOVANIE VZN 2010/4
5/2010  DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE AUTOMATY VZN 2010/5
6/2010 O ZBERE, PREPRAVE A ZNEŠKODŇOVANÍ KOMUNÁLNEHO ODPADU A MIESTNOM POPLATKU ZA ZBER, PREPRAVU A ZNEŠKODŇOVANÍ KOMUNÁLNEHO ODPADU VZN 2010/6
7/2010 O určení poplatku za uţívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie VZN 2010/7
8/2010   VZN 2010/8
9/2010 O zákaze volného pohybu psov na verejných priestranstvách v obci Hontianske Tesáre a jej častiach VZN 2010/9
10/2010 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach VZN 2010/10
11/2010 O podmienkach a postupe pri poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu podľa §15, zákona č. 195/1998 Z.z. VZN 2010/11
12/2010   VZN 2010/12
13/2010 O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a poplatku za školský klub detí pri základnej škole VZN 2010/13
14/2010 O úprave podmienkach predaja podávania a používania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín a iných verejne prístupných miestach na území obce Hontianske Tesáre VZN 2010/14
2011- Sadzobník správnych poplatkov sadzobník správnych poplatkov 

Váš hlas: Žiadna Priemer: 2 (1 hlas)