StarostkaStarostka obce: Dana KohútováDana Kohútová

Adresa: Hontianske Tesáre, Báčovce 16

telefón: 045/ 55 961 51
mobil: 0915 360 292
e-mail: starostka@honttesare.sk

Obec Hontianske Tesáre s priľahlými časťami Dvorníky, Šipice a Báčovce od 27. decembra 2010 vedie starostka Dana Kohútová.

 

právomoci:

  • je štatutárnym orgánom obce v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce

  • je správnym orgánom v administratívnych vzťahoch

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva

  • vykonáva obecnú správu

  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu

  • zastupuje obec navonok ­ vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým osobám a fyzickým osobám

  • uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie

  • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva

  • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné

  • môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 6 638 €