Rozvojový program obce na rok 2011Životné prostredie a investičný program:

 • získavanie finančný prostriedkov pre rozvoj obcí (eurofondov, grantov, ministerstiev...):
  - obnovu a rekonštrukciu obecných budov, cintorínov
  - vybudovanie kanalizácie
  - obnovu verejných priestranstiev a priestranstva okolo KD H. Tesáre
  - rozvoj cestovného ruchu
  - vybudovanie detských ihrísk vo všetkých štyroch častiach obce
 • likvidácia divokých skládok odpadu
 • zber nebezpečného odpadu a elektronického šrotu
 • v spolupráci so združením HONT s.r.o. doriešiť kompostovanie biologického odpadu
 • s firmou M-TEC PLUS s.r.o. – Šahy – doriešiť inštaláciu internetu v obci Báčovce, ak sa to nepodarí zadať objednávku inej firme
 • dokončenie výmeny starých autobusových čakární
 • zabezpečovať údržbu obecných budov – podľa potreby
 • vybudovať vodovodnú prípojku do dolného cintorína v obci Šipice
 • pokračovať v rozpracovaných projektoch:
  - chodník od pošty po rod. dom Pavla Balku
  - optická prístupová sieť FTTH

 

V oblasti dopravy:

 • vyčistiť rigoly popri miestnych komunikáciách
 • cez zimné obdobie zabezpečiť cestnú údržbu miestnych komunikácii
 • na železničný prechod v H. Tesároch na žel. stanici zabezpečiť osadenie dvoch dopravných značiek STOP
 • v spolupráci so SSC v časti Báčovce zabezpečiť vyčistenie priepustu popod cestu

 

V oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry:

 • plniť úlohy Plánu kultúrno-osvetovej činnosti obce na rok 2010
 • zabezpečiť prechod MŠ a ZŠ na zariadenie s právnou subjektivitou
 • pokračovať v cvičení žien a rozširovať rady cvičiacich o nových záujemcov
 • od apríla 2011 organizovať tvorivé dielne pre deti a dospelých
 • spolupracovať s vedením TJ Družstevník H. Tesáre
 • spolupracovať s poľovným združení Plieška

 

V oblasti požiarnej ochrany:

 • spolupracovať s DHZ
 • v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom zabezpečiť dobrý technický stav požiarnej techniky účasť športových požiarnych družstiev na športových požiarnych súťažiach

 

V oblasti sociálneho zabezpečenia a starostlivosti o starších občanov:

 • podieľať sa na zabezpečení výročnej členskej schôdzi Jednoty klubu dôchodcov a zorganizovať v mesiaci októbri akciu – Stretnutie s jubilantmi
 • pracovníkmi aktivačných prác pomáhať starším občanom pri domácich prácach a donáške stravy
 • v rámci možností zabezpečiť pre členov Jednoty kl. dôchodcov zájazdy

 

V oblasti vnútornej správy:

 • do obce Dvorníky a Šipice zakúpiť nové vývesné skrinky
 • venovať pozornosť vedeniu miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia

 

V oblasti cestovného ruchu:

 • v jarných mesiacoch zabezpečiť vyčistenie chodníkov k prírodným a kultúrnym pamiatkam v našich obciach
 • zabezpečiť výrobu a osadenie lavičiek pri prírodných a kultúrnych pamiatkach v našich obciach
 • zabezpečiť lepšie značenie a orientačné tabule pre turistov
Ešte nehodnotené. Buďte prvý :-)