Rozvojový program obce na rok 2010


Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch
 

Rozvojový program

obce Hontianske Tesáre na rok 2010.

 
Na úseku investícií a kapitálových výdavkov:
 • údržba a rekonštrukcia miestnych komunikácii a lávky pre peších v osade Padkôš
 • po vyhlásení výzvy k „Optickej prístupovej sieti FTTH“ realizovať všetky písomné a technické postupy pre zabezpečenie tejto akcie
 • s firmou M-TEC PLUS s.r.o. – Šahy – doriešiť inštaláciu internetu v obci Báčovce
 • podľa finančných možností obce zabezpečiť vynovenie a opravu fasády na budove KD a Obecného úradu Hont. Tesáre – máme spracované projekty na tieto akcie, musíme sledovať výzvy, ktoré nám pomôžu získať finančné prostriedky z Eurofondov
 • oprava vnútornej fasády v kuchyni KD v Báčovciach
 
Čo sa týka údržby obecného majetku:
 • zabezpečiť opravu vonkajšej fasády na budove OZS Hont. Tesáre a vnútorných poškodených omietok v priestoroch OZS
 • opraviť vonkajšiu fasádu na budove Požiarnej zbrojnice v obci Šipice
 • opraviť vonkajšiu fasádu na budove športového štadióna v Hont. Tesároch, vynoviť kúpelňu tohto objektu a celý objekt podľa finančných možností obce ohradiť novým pletivom
 • dokončiť obnovenie náterov drevených konštrukcií Domu smútku v Hont. Tesároch, opraviť a spevniť okapový chodník okolo DS v Hont. Tesároch a opravu plotu okolo cintorína zo severnej strany
 • z cintorína vo Dvorníkoch zabezpečiť odvoz prebytočnej zeminy na potrebné miesta – zakrytie divých skládok, vyrovnávka priestorov pred KD vo Dvorníkoch v parku a iné verejné priestranstvá
 • na budove KD vo Dvorníkoch opraviť plechovú strechu nad kuchyňou, vymeniť hrdzavé strešné válovce na tomto objekte a účelne odviesť povrchovú vodu zo strechy KD do Suchého potola
 • podľa finančných možností už ako som hovoril pred DS v obci Báčovce spevniť plochu položením dlažby, zriadiť vodovodnú prípojku do cintorína v Dolných Šipiciach
V oblasti dopravy:
 • zabezpečiť výspravky na miestnych komunikáciách vo všetkých obciach
 • vyčistiť rigoly popri miestnych komunikáciách
 • cez zimné obdobie zabezpečiť cestnú údržbu miestnych komunikácii
 • na železničné prechody vo Dvorníkoch a H. Tesároch zabezpečiť zo ŽSR výspravky štátnej cesty a miestnej komunikácii pre plynulý prechod dopravnej techniky
V oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry:
 • plniť úlohy Plánu kultúrno-osvetovej činnosti obce na rok 2010
 • do priestorov KD Dvorníky a Hont. Tesáre zakúpiť nové záclony na okná a priestorov malých zasadačiek v KD Dvorníky a Hont. Tesáre zakúpiť a namontovať úsporné svietidlá
V oblasti požiarnej ochrany:
 • vykonať v každej domácnosti preventívne protipožiarne prehliadky
 • v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom zabezpečiť dobrý technický stav požiarnej techniky účasť športových požiarnych družstiev na športových požiarnych súťažiach
V oblasti sociálneho zabezpečenia a starostlivosti o starších občanov:
 • podieľať sa na zabezpečení výročnej členskej schôdzi Jednoty klubu dôchodcov a zorganizovať v mesiaci októbri akciu – Stretnutie s jubilantami
 • pracovníkmi aktivačných prác pomáhať starším občanom pri domácich prácach a donáške stravy
 • v rámci možností zabezpečiť pre členov Jednoty kl. dôchodcov 3 zájazdy do Podhájskej a Štúrova
V oblasti vnútornej správy:
 • zabezpečiť Voľby do NR SR v mesiaci júni
 • zabezpečiť komunálne voľby do orgánov samosprávy v mesiaci novembri
 • do obce Dvorníky a Šipice zakúpiť nové vývesné sktinky, zo Šipíc a z Dvorník staré vývesné skrinky odstrániť
 • venovať pozornosť vedeniu miestnenho rozhlasu a verejného osvetlenia a prehodnotiť prenosné ozvučenie do domov smútku
 • zabezpečiť spílenie lipy pri dome smútku vo Dvorníkoch a spílenie lipy na cintoríne v Honrných Šipiciach

Váš hlas: Žiadna Priemer: 2 (1 hlas)