Rozpočet obce Hontianske Tesáre na r. 2010Rozpočet obce Hontianske Tesáre na rok 2010
schválený OZ dňa: 15.12.2009
a výhľad rozpočtu obce Hontianske Tesáre na roky 2011 a 2012
predložený: dňa 15.12.2009

Príjmy:

Bežné príjmy:

Kapitola
Položka
zdroj
Popis
r o z p o č e t   v   €
schválený
návrh
 
111003
41
výnos dane z príj.pouk.úz.samos
 
175000
1
121001
 
Daň z pozemkov FO
 
2120
1
121002
 
daň zo stavieb FO
 
4580
2
121001
 
daň z pozemkov PO
 
21580
2
121002
 
daň zo stavieb PO
 
7824
1
121003
 
daň z bytov
 
21
 
133001
 
daň za psa
 
1062
1FO,2PO,3Gomb
133012
 
daň za užív.verejn.priestranstva
 
432
 
133013
 
daň za zber a likv.kom.odpadu
 
15500
 
212002
 
príjmy z prenaj.pozemkov
 
300
 
212003
 
príjmy z prenaj.budov,garáží
 
1493
 
212004
 
príjmy z prenaj.strojov
 
166
 
221004
 
poplatky ostatné
 
750
 
222003
 
pokuty, penále
 
39
1
223001
 
popl.za rel.v MR
 
200
2
223001
 
popl.-kopírovanie+fax
 
60
3
223001
 
popl.-cintorínsky, služby v DS
 
30
4
223001
 
popl.-MĽK zápisné
 
30
5
223001
 
popl.- ŠJ odpad
 
20
6
223001
 
iné poplatky a služby
 
100
7
223001
 
popl.zo vstupného
 
2000
1mš,2škd,3zš
223002
 
popl.od MŠ a ŠKD
 
750
 
223004
 
popl.za predaj prebytoč.majetku
 
300
 
229005
 
popl. za znečisť.ovzdušia
 
10
 
245
 
úroky z účtov
 
100
 
331002
 
od medzinárodnej org.
 
100
s p o l u :
234567

Finančné operácie:

 
454001
411
prevod z fondov
 
36000

Dotácie zo št.rozpočtu:

1
312001
111
matrika
 
0
2
312001
111
školstvo
 
0
4
312001
111
staveb.úrad.
 
0
7
312001
111
stravovanie
 
0
8
312001
111
rodinné prídavky
 
0
9
312001
111
na register obyv.
 
0

Dotácie z ESF

1
312001
1161
na VPP z ESF
 
0
 
312001
1162
na VPP zo ŠR
 
0
s p o l u :
36000
 
 
 
Príjmy celkom
 
270567
 

Výdavky:

Program 1

.
 
R 2010
R2010
R2011
R2011
R2012
R2012
 
 
Bež.v.
Kap.v.
Bež.v.
Kap.v.
Bež.v.
Kap.v.
 
Plánovanie, mamažment akontrola
111456
30000
117515
35783
116606
 
 
Činnosť obecného úradu
90600
 
93878
 
93878
 
 
Audit
396
 
398
 
398
 
 
Správa a údržba maj.obce
18360
30000
20417
35783
20000
 
 
Členstvo v org. a združ.
400
 
401
 
400
 
 
Obecné zastupiteľstvo
1500
 
1991
 
1500
 
 
Vzdelávanie zamestnancov
200
 
430
 
430
 

 Program 2

.
 
R 2010
R2010
R2011
R2011
R2012
R2012
 
 
Bež.v.
Kap.v.
Bež.v.
Kap.v.
Bež.v.
Kap.v.
 
Propagácia a marketing
530
 
498
 
500
 
 
Propagácia a prezent.obce
530
 
498
 
500
 
 

 Program 3 

.
 
R 2010
R2010
R2011
R2011
R2012
R2012
 
 
Bež.v.
Kap.v.
Bež.v.
Kap.v.
Bež.v.
Kap.v.
 
Interné služby
3000
8531
4480
6620
4000
 
 
Autodoprava
3000
8531
4480
6620
4000
 
 

Program 4

.
 
R 2010
R2010
R2011
R2011
R2012
R2012
 
 
Bež.v.
Kap.v.
Bež.v.
Kap.v.
Bež.v.
Kap.v.
 
Služby občanom
675
 
1228
 
1200
 
 
Činnosť matriky
 
 
 
 
 
 
 
Cintorínske a pohr. služby
100
 
332
 
300
 
 
Miestny rozhlas
575
 
896
 
900
 
 
Spoločný stavebný úrad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program 5

.
 
R 2010
R2010
R2011
R2011
R2012
R2012
 
 
Bež.v.
Kap.v.
Bež.v.
Kap.v.
Bež.v.
Kap.v.
 
Bezpečnosť
300
 
365
 
300
 
 
Ochrana pred požiarmi
300
 
365
 
300
 
 

Program 6

.
 
R 2010
R2010
R2011
R2011
R2012
R2012
 
 
 
Bež.v.
Kap.v.
Bež.v.
Kap.v.
Bež.v.
Kap.v.
 
 
Odpadové hospodárstvo
11000
 
10290
 
11000
 
 
Zber a odvoz odpadu
11000
 
10290
 
11000
 
 

Program 7

.
 
R 2010
R2010
R2011
R2011
R2012
R2012
 
 
 
Bež.v.
Kap.v.
Bež.v.
Kap.v.
Bež.v.
Kap.v.
 
 
Komunikácie
3000
15350
7635
20746
3000
 
 
Oprava pozemných komun.
3000
15350
7635
20746
3000
 
 
Zimná údržba
 
 
 
 
 
 
 
 

 Program 8

.
 
R 2010
R2010
R2011
R2011
R2012
R2012
 
 
Bež.v.
Kap.v.
Bež.v.
Kap.v.
Bež.v.
Kap.v.
 
Vzdelávanie
64890
 
64994
 
65500
 
 
Materská škola
36880
 
38206
 
38200
 
 
Základná škola
100
 
100
 
100
 
 
Stravovanie v ŠJ
20620
 
19485
 
20000
 
 
Školský klub detí
7290
 
7203
 
7200
 
 

Program 9

.
 
R 2010
R2010
R2011
R2011
R2012
R2012
 
 
Bež.v.
Kap.v.
Bež.v.
Kap.v.
Bež.v.
Kap.v.
 
Šport
2500
 
3319
 
3000
 
 
Grantová podpora športu
2500
 
3319
 
3000
 
 

Program 10

.
 
R 2010
R2010
R2011
R2011
R2012
R2012
 
 
Bež.v.
Kap.v.
Bež.v.
Kap.v.
Bež.v.
Kap.v.
 
Kultúra
1430
 
2555
 
2240
 
 
Obecná knižnica
230
 
232
 
240
 
 
Kultúrne podujatia
1200
 
2323
 
2000
 
 

 Program 11

.
 
R 2010
R2010
R2011
R2011
R2012
R2012
 
 
Bež.v.
Kap.v.
Bež.v.
Kap.v.
Bež.v.
Kap.v.
 
Prostredie pre život
14505
 
13609
 
14500
 
 
Verejná zeleň
5405
 
5543
 
5500
 
 
Verejné osvetlenie
9100
 
8066
 
9000
 
 

Program 12

.
 
R 2010
R2010
R2011
R2011
R2012
R2012
 
 
Bež.v.
Kap.v.
Bež.v.
Kap.v.
Bež.v.
Kap.v.
 
Sociálne služby
3400
 
3400
 
3400
 
 
Klub dôchodcov
1000
 
1000
 
1000
 
 
Jednorázové dávky
2400
 
2400
 
2400
 
 
Spolu rozpočet výdavkov:                       270567                  293097                        225246
Váš hlas: Žiadna Priemer: 5 (1 hlas)