Prevádzkový poriadok pohrebiskaPrevádzkový poriadok pohrebiska obce Hontianske Tesáre a jej častí
Dvorníky, Šipice a Báčovce 

Prevádzkový poriadok pohrebiska je vypracovaný v súlade so zákonom NR SR č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Tento prevádzkový poriadok bol schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Zvolene
dňa:   6.9.2007
číslo: 2007/1489-846-Lc

Prevádzkový poriadok pohrebiska
obce Hontianske Tesáre
 
   Obecné zastupiteľstvo obce Hontianske Tesáre podľa §19 ods. 2 zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov schvaľuje
 
prevádzkový poriadok pohrebísk
obce Hontianske Tesáre
prevádzkovaných firmou pohrebná služba Pavel GOMBÍK Dudince
 
1. Identifikačné údaje:
 
Zriaďovateľ pohrebiska:          Obec Hontianske Tesáre
IČO:                                         00319937
Prevádzkovateľ pohrebiska:    Pohrebná služba Pavel GOMBÍK Dudince
IČO:                                         14205742
DIČ:                                         SK 1020605806
 
2. Všeobecné ustanovenia:
 
Tento prevádzkový poriadok riadi všetky činnosti na pohrebiskách, prevádzkovaných firmou Pohrebná služba Pavel GOMBÍK Dudince nachádzajúcich sa na území obce Hontianske Tesáre jej častiach Dvorníky, Šipice, Báčovce: CINTORÍN Hontianske Tesáre – nový
                                                           CINTORÍN Hontianske Tesáre – starý
                                                           CINTORÍN Dvorníky        
                                                           CINTORÍN Dolné Šipice
                                                           CINTORÍN Horné Šipice
                                                           CINTORÍN Báčovce         
    
3. Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
 
Prevádzkovateľ poskytuje na pohrebisku najmä tieto služby a vykonáva nasledovné činnosti
a) pochovávanie,
b) vykonávanie exhumácie,
c) výkopové práce, ktoré súvisia s pochovávaním a exhumáciou,
 
Zriaďovateľ poskytuje na pohrebisku najmä tieto služby a vykonáva nasledovné činnosti
a) nájom hrobového miesta,
b) nájom obradnej siene,
f) správu a údržbu pohrebiska vrátane komunikácií a zelene,
g) správu a údržbu objektov na pohrebisku (obradná sieň, komunikácie, inžinierske siete, oplotenie,
     WC),
h) zverejňovanie informácií na pohrebisku na mieste obvyklom.
 
4. Povinnosti prevádzkovateľa
 
Prevádzkovateľ v rámci výkonu činnosti spojených s vlastnou prevádzkou pohrebiska je povinný zabezpečovať najmä:
a) prevádzkovať pohrebisko v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom pohrebísk,
b) zriaďovať hrobové miesta na pohrebisku,
c) pochovávať,
d) zabezpečovať výkop hrobových jám a služby súvisiace s pochovávaním a exhumáciou,
e) pri výkope hrobovej jamy na existujúcom hrobovom mieste sú prevádzkovateľ a ním poverení
    zamestnanci vykonávajúci výkopové práce povinní s nájdenými kostrovými ostatkami narábať s
    pietou, všetky kostrové ostatky sú povinní pozbierať a uložiť na dne hrobovej jamy do osobitnej
    jamky, ktorú zasypú zeminou,
f) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky na pochovanie ak je:
  1. úmrtie doložené listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí
  2. vydaný písomný súhlas orgánu činného v trestnom konaní v prípade, že sa jedná v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu,
g) stanoviť rovnaké všeobecné podmienky pre dojednanie nájmu hrobového miesta pre každého  
    záujemcu,
h) vykonať rozlúčkový pohrebný obrad a v styku s pozostalými sa zdržať správania nešetrného k
    ich citom, pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou
    vôľou obstarávateľa pohrebných úkonov,
k) vykonať exhumáciu.
 
5. Povinnosti zriaďovateľa:
 
a) viesť a uchovávať evidenciu súviaiacu s prevádzkovaním pohrebiska tak, ako to stanovuje § 21
    zákona č. 470/2005 Z. z. v platnom znení. Evidencia hrobových miest má trvalý charakter,
b) písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynie lehota, na ktorú bolo nájomné a cena za
    služby spojené s nájmom hrobového miesta zaplatené, a to najmenej tri mesiace predo dňom, keď
    má táto lehota uplynúť; ak mu nie je trvalý pobyt alebo sídlo nájomcu známe, zverejní oznámenie
    na mieste obvyklom na pohrebisku,
c) prenajímať hrobové miesta a uskutočňovať obnovu nájmu tak, aby na pohrebisku vznikali
    ucelené rady, oddiely, skupiny hrobových miest rovnakého charakteru a rozmerov,
d) umožniť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek
    zásahov do hrobového miesta s výnimkou prípadov, keď je to nutné pre zabezpečenie riadnej a
    bezpečnej prevádzky pohrebiska,
e) starať sa o celkový vzhľad pohrebiska,
f) zabezpečovať údržbu zelene na pohrebisku, najmä kosiť verejné trávnaté porasty, orezávať a
    ošetrovať stromy a kríky vysadené zriaďovateľom 
g) zabezpečovať odvoz odpadu z pohrebiska, ktorý vzniká v súvislosti s prevádzkou a údržbou
    pohrebiska,
h) zabezpečovať čistotu a poriadok na pohrebisku,
i) vykonávať údržbu a čistenie komunikácií na pohrebisku,
j) v zimnom období zabezpečovať nevyhnutnú údržbu hlavných komunikácií na pohrebisku v
   záujme zaistenia plynulej prevádzky pohrebiska,
k) spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebisku, ktoré tvoria vybavenosť
    pohrebiska a sú vo vlastníctve obce Hontianske Tesáre            
l) dbať o funkčnosť inžinierskych sietí na pohrebisku,
m) vykonávať údržbu oplotenia pohrebiska,
n) písomne informovať na mieste obvyklom na pohrebisku o skutočnostiach, že sa má pohrebisko
    zrušiť, o vyhlásenom zákaze pochovávania na pohrebisku a podobne.
 
6. Práva a povinnosti nájomcu hrobového miesta
 
1) Nájom hrobového miesta (ďalej len "nájom") vzniká na základe zmluvy o nájme hrobového
    miesta uzatvorenej medzi zriaďovateľom a nájomcom. Zmluva musí mať písomnú formu a musí
   obsahovať výšku nájomného a cenu za služby spojené s nájmom. Uzatvorením nájomnej zmluvy
    na hrobové miesto nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu. Vlastníctvom
    nájomcu môže byť len príslušenstvo hrobu, ak ho nájomca vybudoval na vlastné náklady.
2) Zmluva o nájme hrobového miesta sa uzatvára na dobu neurčitú. Nájomné a cena za služby
    spojené s nájmom sa podľa zmluvy o nájme hrobového miesta uzatvorenej na dobu neurčitú
    uhrádzajú v prípade pochovania minimálne na 10 rokov, inak v súlade s tlecou dobou. Po
    uplynutí tejto doby môže byť nájomné a cena za služby spojené s nájmom uhradené i na dobu
    kratšiu.
3) Nájom je možné zmluvne dojednať aj na dobu predchádzajúcu pochovaniu alebo uloženiu urny.
    Podnájom hrobového miesta je zakázaný.
4) Uzavretím nájomnej zmluvy a zaplatením nájomného a ceny za služby spojené s nájmom vzniká
     nájomcovi právo užívať hrobové miesto určené v nájomnej zmluve. Právo užívať hrobové
     miesto oprávňuje nájomcu uložiť ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky do hrobového miesta a
     nakladať s týmto hrobovým miestom podľa obsahu nájomnej zmluvy, pokynov zriaďovateľa,
     ktoré sú v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom pohrebísk a ostatnými súvisiacimi
     všeobecne záväznými právnymi predpismi, týkajúcimi sa úpravy pohrebníctva.
5) Po uzavretí nájomnej zmluvy a zaplatení nájomného a ceny za služby je nájomca povinný miesto
    označiť spôsobom na pohrebisku obvyklým. Nájomca je oprávnený v súlade s obsahom nájomnej
    zmluvy a pokynmi zriaďovateľa zriadiť na prenajatom hrobovom mieste hrob, hrobku alebo
    urnové miesto, vrátane vybudovania príslušenstva hrobu, s následnou možnosťou uložiť na tomto
    mieste, ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky.
6) V prípade, že sa jedná o hrobku, musí byť stavba, najmä jej rozsah a forma vopred schválená
     zriaďovateľom a dokončená do 1 roku od povolenia stavby. Ak sa tak nestane, môže zriaďovateľ
    od zmluvy odstúpiť.
7) Povrch hrobového miesta môže nájomca upraviť spôsobom obvyklým na pohrebisku tak, aby
    nebol narušený estetický vzhľad pohrebiska. K zriadeniu stavby na prenajatom hrobovom mieste
   (hrobka, pomník, náhrobný kameň, náhrobná doska, oplotenie) alebo k jej úprave je potrebný
    predchádzajúci súhlas zriaďovateľa.   
8) Pri realizácii stavby na prenajatom hrobovom mieste je nájomca povinný sa podriadiť
    podmienkam stanoveným zriaďovateľom, najmä pokiaľ ide o rozmery a tvar stavby, druh
    použitého materiálu, vrátane dodržania umelecko architektonického vzhľadu pohrebiska a je
    povinný dodržať základné všeobecné podmienky z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti pri
    práci.
9) Pre realizáciu stavieb na prenajatom hrobovom mieste platia najmä tieto zásady
a) základy hrobky a pomníka musia byť v nezamŕzajúcej hĺbke a dimenzované so zreteľom na
    únosnosť pôdy, základové murivo nesmie presahovať do pochovávacej plochy hrobového miesta,
b) hĺbka hrobu musí byť pre dospelé osoby a deti od 10 rokov najmenej 1,6 m a pre deti do 10
    rokov najmenej 1,2 m,
c) dno hrobu musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
d) pochovávacia plocha musí byť zachovaná v rozmeroch pri hrobe 90 cm x 200 cm,
    pri hrobke 90 cm x 200 cm, pri detskom hrobe 60 cm x 160 cm, pri hrobe dieťaťa
    mladšieho ako 3 roky 50 cm x 100 cm,
e) najväčšia výška stavieb je 2,5 m nad hrobovým miestom,
f) uličky medzi hrobmi musia byť najmenej 30 cm široké,
g) vrstva zeminy určená na zakrytie rakvy v hrobovej jame musí byť najmenej 1,2 m, h) text
    nápisov na pomníkoch a inom príslušenstve hrobu musí zodpovedať dôstojnosti a piete miesta.
10) Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na prenajatom hrobovom mieste na
      vlastné náklady, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zriaďovateľa.
11) Pred každým pochovaním do hrobového miesta s osadeným príslušenstvom hrobu, je vlastník
      povinný toto príslušenstvo demontovať v rozsahu určenom prevádzkovateľom.
12)Nájomca je povinný na v1astné náklady udržiavať hrobové miesto a k nemu bezprostredne
     prislúchajúce okolie do vzdialenosti 30 cm od hranice hrobového miesta v riadnom stave.
     Hrobové miesto musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky
     musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hrobové miesta.
 
13) Pri užívaní hrobového miesta nesmie nájomca manipulovať s ľudskými ostatkami. So
      spopolnenými ľudskými ostatkami môže nájomca manipulovať a ukladať ich na pohrebisku len
      s vedomím prevádzkovateľa alebo zriaďovateľa.
14) Nájomca nesmie uskutočňovať zásahy do existujúcej zelene, vysádzať stromy a kríky na
      pohrebisku ani umiestňovať lavičky bez písomného súhlasu zriaďovateľa pohrebiska.
15) Práce na pohrebisku, okrem bežnej údržby hrobového miesta, možno vykonávať len so
      súhlasom zriaďovateľa. Stavebné práce na hrobovom mieste sa počas víkendov, sviatkov a dní
      pracovného pokoj a môžu vykonávať len výnimočne, po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa
16) Osoby, ktoré na pohrebisku vykonávajú práce pre nájomcu hrobového miesta, sú povinné riadiť
       sa pokynmi zriaďovateľa.
17) Stavby pomníkov a iného príslušenstva hrobu môžu byť na pohrebisku vykonávané na základe
      zmluvy alebo objednávky nájomcu hrobového miesta, ktorý je objednávateľom týchto stavieb
      alebo si tieto stavby vykonáva nájomca sám.
18) V prípade, že príslušenstvo hrobu ohrozuje bezpečnosť prevádzky na pohrebisku, zdravie,
      životy alebo majetok ďalších osôb, je nájomca povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť na
      vlastné náklady nápravu. Ak tak neurobí ani po výzve zriaďovateľa, je zriaďovateľ oprávnený
      upraviť príslušenstvo hrobu tak, aby bola zaistená bezpečnosť, a to na náklady a riziko nájomcu
      hrobového miesta.
19) Nájomca nesmie odkladať časti príslušenstva hrobu na iné hrobové miesta alebo ich opierať o
      susedné príslušenstvo hrobu.
20) Nájomca je povinný včas odstrániť z hrobového miesta znehodnotené kvetinové dary, odpad z
      vyhorených sviečok a ďalšie predmety, ktoré narušujú estetický vzhľad pohrebiska. Ak dôjde k
      výpovedi nájomnej zmluvy z dôvodu, že nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za
      hrobové miesto, je povinný odstrániť príslušenstvo hrobu najneskôr do 1 roka od doručenia
      výzvy zriaďovateľa na ich odstránenie.
21) Prevod nájmu k hrobovému miestu, za ktoré bolo zaplatené nájomné, môže vykonať nájomca v
      prospech inej osoby len s písomným súhlasom prenajímateľa.
22) Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy majú
       dedičia; ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.
23) Po úmrtí nájomcu hrobového miesta, ak tento má byť uložený do hrobu, ktorého bol nájomcom,
       zabezpečí prenajímateľ úhradu nájomného na tleciu dobu od osoby, ktorá je obstarávateľom
      pohrebu zomretého nájomcu. Ak žiaden z dedičov zomretého nájomcu alebo iná osoba
      nepožiada o uzavretie nájomnej zmluvy k predmetnému hrobovému miestu, zostáva toto
      hrobové miesto počas tlecej doby bez nájomcu.
 
7. Povinnosti návštevníkov
 
1) Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať tento prevádzkový poriadok pohrebísk, zákon o
     pohrebníctve a pokyny zriaďovateľa.
2) Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku spôsobom zodpovedajúcim piete
     miesta a sú povinní zdržať sa takého správania, ktoré by sa dotýkalo dôstojnosti zomretých alebo
    mravného cítenia pozostalých a verejnosti, nesmú robiť hluk, púšťať prenosné nosiče zvuku,
    odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť, používať alkoholické nápoje a iné omamné látky,
    poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň na pohrebisku .
3) Zriaďovateľ je oprávnený vykázať z pohrebiska fyzické osoby a právnické osoby, ktoré
    ponúkajú tovary a služby na pohrebisku tak, že obťažujú svojim správaním návštevníkov
    pohrebiska.
4) Nikto nesmie na pohrebisku páliť trávu a iný odpad.
5) Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo mieste na to
    vyhradenom tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových
    miest alebo vybavenosti pohrebiska. Na vsypových a rozptylových lúkach je dovolené
    rozsvecovať kahance a sviečky len na vyhradených plochách. Rozsvecovanie kahancov a sviečok
    a manipulácia s otvoreným ohňom môže byť v odôvodnených prípadoch zriaďovateľom
    obmedzená alebo zakázaná.
6) Ukladanie nádob, náradia a iných predmetov na zelené pásy a miesta okolo hrobových miest je
    zakázané. Z estetických dôvodov nie je prípustné preplňovať kolumbárne schránky ozdobnými
    predmetmi alebo na ne ozdoby vešať.
7) Z hygienických dôvodov nie je dovolené v priestoroch pohrebiska piť vodu z vodovodných
    výpustí a studní. Táto voda je určená na prevádzkové účely a na polievanie zelene pri jej údržbe
    na prenajatých hrobových miestach. Je zakázané odnášať vodu z pohrebiska.
8) Odpad je nutné odkladať na určené miesta, ak je na pohrebisku zavedené triedenie odpadu je
     nutné toto opatrenie rešpektovať.
9) Uskutočňovanie pietnych a spomienkových akcií na pohrebisku je možné so súhlasom
    zriaďovateľa. Tým nie je dotknutá povinnosť organizátora tejto akcie vopred oznámiť konanie
    zhromaždenia podľa osobitného zákona.
10) Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými osobami a fyzickými
      osobami vo všetkých priestoroch pohrebiska a na akomkoľvek objekte, ktoré tvoria vybavenosť
     pohrebiska, a to aj na verejných priestranstvách súvisiacich s prevádzkou pohrebiska, s
     výnimkou miest na to vyhradených zriaďovateľom a s jeho predchádzajúcim súhlasom.
11) Vstup so zvieraťom je na pohrebisko zakázaný.
12) Na pohrebisko ja zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu, omamných a
      psychotropných látok, osobám na bicykli, kolobežke, kolieskových korčuliach a pod..
l3) Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených komunikáciách, a
      to :
a) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami do domu smútku na vykonanie pohrebného obradu
   alebo uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami do chladiacich zariadení,
b) na dopravu materiálu, potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov,náhrobných kameňov,
    náhrobných dosiek a inú úpravu hrobového miesta,
c) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto pochovania,
d) na dopravu nevládnych a zdravotne postihnutých osôb.
14) V záujme ochrany vecí patriacich nájomcom a návštevníkom, sú vodiči motorových vozidiel
      povinní pri vjazde a výjazde z pohrebiska umožniť zriaďovateľovi kontrolu úložných priestorov
      motorových vozidiel.
15) Zriaďovateľ môže vykázať z priestorov pohrebiska vodičov s motorovými vozidlami, ak
      nedodržiavajú poriadok alebo jeho pokyny. Chodci na pohrebisku majú vždy prednosť pred
      motorovými vozidlami.
16) Vstup s motorovým vozidlom na trávnaté plochy a taktiež na chodníky do jednotlivých
      oddelení pohrebiska pomedzi hrobové miesta je zakázaný.
17) V stup s motorovým vozidlom na pohrebisko povolí zriaďovateľ prevádzkovateľovi pohrebiska,
      firme ktorá vykonáva likvidáciu odpadu a firmám, ktoré zabezpečujú stavebné práce na
      cintoríne.
18) Na pohrebisku je možné sa zdržovať len počas ustanovenej otváracej doby pohrebiska. Každý
      návštevník je povinný do ustanovenej zatváracej doby bez osobitného upozornenia opustiť
     pohrebisko. Návštevníka, ktorý zámerne zotrváva na pohrebisku po uzavretí tohto pohrebiska
     napriek tomu, že bol na túto skutočnosť upozornený, je zriaďovateľ oprávnený predviesť
     policajným orgánom.
19) Zákazy vyznačiť na vstupe na pohrebisko.
20) Dohľad nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku pohrebísk vykonáva prevádzkovateľ,
      obec Hontianske Tesáre a Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene v úzkej
      súčinnosti s Policajným zborom Slovenskej republiky.
 
8. Otváracia doba pohrebiska
 
1) Pohrebisko je prístupné verejnosti od 6.00 – 20.00 hod každý deň.
2) Zriaďovateľ môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať alebo obmedziť, a to v
    čase vykonávania terénnych úprav na pohrebisku, v čase vykonávania exhumácie alebo
    slávnostného kladenia vencov, taktiež za snehovej kalamity a poľadovice a pod., ak nie je možné
    dostatočne zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov. Preto zriaďovateľ zabezpečí v zimnom období
    nevyhnutnú údržbu hlavných komunikácií na pohrebisku v záujme zaistenia bezpečnej a plynulej
    prevádzky pohrebiska.
 
9. Spôsob ukladania a plán miest na pochovávanie
 
1) Ľudské pozostatky sa pochovávajú a spopolnené ľudské ostatky sa ukladajú do hrobových miest
    alebo na rozptylových a vsypových lúkach. Tieto činnosti sú uskutočňované zásadne
    prevádzkovateľom, výnimočne inými osobami, ale len so súhlasom prevádzkovateľa a za
    podmienok ním určených.
2) Ľudské pozostatky sa pochovávajú spravidla po jednom do každého hrobu. Pred uplynutím tlecej
    doby môžu byť do toho istého hrobu uložené ďalšie ľudské pozostatky pokiaľ je možné ich
    umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad
     rakvou bude najmenej 1 m.
3)Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami.
    Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápach do okolia a musí byť
    vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
4) Spopolnené ľudské ostatky sa ukladajú podľa priania objednávateľa pohrebu v urne do zeme
    alebo do kolumbárnych schránok, prípadne sa zmiešajú so zemou v hrobe alebo na inom mieste
    na to určenom. Uloženie urny do hrobu je možné len so súhlasom zriaďovateľa.
5) Rozptyl alebo vsyp spopolnených ľudských ostatkov sa uskutoční na prianie objednávateľa
    pohrebu. Rozptyl alebo vsyp môže byť uskutočnený len na pohrebisku pre tento účel vopred
    schválenom (rozptylové a vsypové lúky).
6) Pri pochovávaní do hrobu sa používajú rakvy z takých materiálov, aby v stanovenej tlecej dobe
    zotleli spolu s ľudskými ostatkami. Nesmú byť použité rakvy z PVC a iných nerozložiteľných
    materiálov. Pri pochovávaní do hrobiek sa používajú rakvy dubové alebo z iného tvrdého dreva
    so zinkovou vložkou s nepriepustným dnom alebo kovové rakvy taktiež s nepriepustným dnom.
    Všetky rakvy musia byť pevne uzavreté a označené štítkom s menom zomretého, dátumom
     narodenia a dátumom pohrebu.
 
10. Dĺžka tlecej doby
 
Tlecia doba na pohrebisku je ustanovená v dĺžke 20 rokov.
 
11. Spôsob nakladania s odpadmi
 
1) V súvislosti s prevádzkou a údržbou pohrebiska vzniká na pohrebisku komunálnyodpad.
2) Na pohrebisku vznikajú tieto druhy odpadu
a) odpad rastlinného pôvodu: suché kvety vo vázach i voľne položené, suché kvety v kvetináčoch,
    pokosená tráva, lístie, odlomené suché konáre a podobne,
b) tuhý odpad: obaly celofánové, obaly a tašky plastové, kvetináče plastové, kahance sklenené,
    kahance plastové, stavebný odpad, plastové urny, kovový odpad a pod.
 
3) Zriaďovateľ nakladá s odpadmi, ktoré vznikajú v súvislosti s prevádzkou a údržbou pohrebiska
    nasledovným spôsobom
a) odpad rastlinného pôvodu sa priebežne počas jari, leta a jesene vyváža do kompostovej jamy, na
   tento účel vytvorenej v nepoužívanej časti pohrebiska alebo je v kontajneroch odvážaný na určenú
   skládku,
b) tuhý odpad je priebežne sústreďovaný na pohrebisku do zberných veľkoobjemových kontajnerov
   s objemom 10 m3 a nosnosťou 3 ton. Po naplnení budú kontajnery vyvezené na určenú skládku,
 
12. Cenník služieb
 
1) Cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách na území obce Hontianske Tesáre tvorí prílohu
     tohto prevádzkového poriadku pohrebísk..
 
13. Spoločné a záverečné ustanovenia
 
1) Pokiaľ tento prevádzkový poriadok pohrebísk neupravuje niektoré právne vzťahy na pohrebisku,
    bude sa v prípade ich vzniku postupovať podľa zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve.
2) Zriaďovateľ zabezpečí vyvesenie tohto prevádzkového poriadku pohrebísk na všetkých
     pohrebiskách, ktoré prevádzkuje na území obce Hontianske Tesáre.
 
14. Účinnosť
 
Tento prevádzkový poriadok pohrebísk nadobúda účinnosť 6. júla 2007
 
 
 
 
                                                                                                      Dušan Strieborný
                                                                                                         starosta obce
Váš hlas: Žiadna Priemer: 5 (1 hlas)