Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2011


  • Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2011 a rokov 2012 a 2013.
  • Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2010.
  • Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom obce.
  • Kontrola príjmov a výdavkov obce realizovaných prostredníctvom bankových účtov obce .
  • Kontrola vedenia pokladničných dokladov a inventarizácie pokladne.
  • Kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom v školských zariadeniach obce.
  • Účasť na zasadnutiach OZ.
  • Kontrola plnenia VZN a uznesení OZ.
  • Kontrola evidencie  a vybavovania  podaní a sťažností.

Vypracoval: Anna Hajnalová, hlavný kontrolór
Január 2011

Ešte nehodnotené. Buďte prvý :-)