Plán zasadnutí OZ na 1. polrok 201025. februára 2010

17.00 hod
KD H. Tesáre

1. Správa o práci OcÚ a starostu obce.
Predkladá starosta obce.

2.Prejednanie plánu kultúrno-osvetovej činnosti na rok 2010
Predkladá ref. OcÚ

3. Návrh rozvojového programu obce na rok 2010.
Predkladá starosta obce

4. Zhodnotenie plnenia rozvojového programu obce za rok 2009.
Predkladá starosta obce

5. Schválenie ročnej závierky, záverečného účtu a zápisnice z inventarizácie obecného majetku.
Predkladá hlavná kontrolórka obce

6. Rôzne - aktuálne otázky.

7. Návrh na uznesenie.

29. apríla 2010

17.00 hod
KD H. Tesáre

1.Správa o práci OcÚ a starostu obce.
Predkladá starosta obce.

2. Správa o vyberaní daní a poplatkov za I.Q 2010
Predkladá ref. OcÚ.

3. Technicko-organizačné zabezpečenie parlamentných volieb.
Predkladá referentka OcÚ.

4. Rôzne - aktuálne otázky

5. Návrh na uznesenie.

24. júna 2010

17.00 hod
KD Dvorníky

1.Správa o práci OcÚ a starostu obce.
Predkladá starosta obce.

2. Správa o plnení rozvojového programu obce za I. polrok
Predkladá starosta obce

3. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2010
Predkladá ref. OcÚ

4. Prejednanie plánov práce orgánov obce na II. polrok 2010
Predkladá ref. OcÚ

5. Rôzne - aktuálne otázky.

6. Návrh na uznesenie.


Ešte nehodnotené. Buďte prvý :-)