Informácie o začatých správnych konaniachPodľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Na základe zmluvy obcí a miest č. 1/2003 v znení neskorších dodatkov o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Krupine, potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Krupina, Spoločný obecný úrad, Svätotrojičné nám. č.5, 963 01 Krupina, alebo elektronicky na adresu: uradovna@krupina.sk v lehote  piatich dní od dátumu zverejnenia informácie.

 

Začaté správne konania:

Oznámenia

1.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

Odštepný závod Banská Bystrica

Správa povodia stredného Hrona

Stráž 11, 96107 Zvolen

- výrub drevín v koryte toku Štiavnica r. km 17,800 - 18,035 v k. ú. Hontianske Tesáre, 114 ks, vŕbový a jelšový porast

2.

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

- odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení

3. Začaté správne konania: Číslo konania: SK 9133/2012/14 Dátum zverejnenia informácie: 25.10.2012 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks dub, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na pozemku parc. č. 237/31 registra E KN v k.ú. Báčovce v prvom stupni územnej ochrany.

4. Číslo konania: SK 9203/2012/14 Dátum zverejnenia informácie: 09.11.2012 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks pajaseň žliazkatý, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na pozemku parc. č. 152/3 registra C KN v k.ú. Dvorníky v prvom stupni územnej ochrany.

5. Číslo konania: SK 8845/2013/14 Dátum zverejnenia informácie: 10.05.2013 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení, 1 ks smrek, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na pozemku parc. č. 4220 registra E KN v k.ú. Hontianske Tesáre v prvom stupni územnej ochrany.

6. Číslo konania: SK 10870/2016/11 Dátum zverejnenia informácie: 16.12.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 9 ks orech, ktoré rastú na pozemku parc. č. 2377 registra E KN v k.ú. Hontianske Tesáre,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

7. Číslo konania: SK 10385/2017/14   Dátum zverejnenia informácie: 20.10.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení agát, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 1658, 1661, 1660 registra C KN v k.ú. Dvorníky,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

8. Číslo konania: SK 10409/2017/14      Dátum zverejnenia informácie: 06.11.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení šípky, trnka, hloh, ktoré rastú na pozemkoch v k.ú. Horné Šipice, Dolné Šipice, Báčovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Zoznam dotknutých pozemkov:

k.ú. Horné Šipice

Kód dielu

Kultúra dielu

Parcela registra KN„C“

7205/3

TTP

1388/1, 1580, 1621, 1626, 1634, 1667, 1671, 1672, 1673, 1674, 1681, 1686, 1704, 1705, 1709, 1710, 1728, 1939, 2048

 

k.ú. Dolné Šipice

Kód dielu

Kultúra dielu

Parcela registra KN„C“

8401/1

OP

4877, 4878, 4879, 4880, 4881, 4882,4883,4884,4885,4886,4887,4888,4889,4890,4891,4892,4893, 4908, 4909, 4912, 4913/1, 4913/2, 4913/3, 4916, 4917, 4919, 4920, 4921, 4922, 4923, 4924, 4925, 4926, 4927, 4928, 4929, 4931, 4932/1, 4932/2, 4933, 4934, 4935, 4936

9301/1

OP

293/1, 304, 311/1, 312, 313, 320, 328, 329, 335/1, 355/35

 

k.ú. Báčovce

Kód dielu

Kultúra dielu

Parcela registra KN„C“

9203/1

TTP

52/1, 53/1, 54/15

9204/1

OP

76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 85, 100/2, 101/1, 101/2, 103, 104, 107/3, 108/1, 108/2, 108/3, 108/4, 108/2, 110, 111, 115, 128/1, 128/2, 128/7, 130, 131, 135, 141/1, 141/5, 141/6,

9205/1

OP

50, 76/1, 137, 138/1, 138/2, 252/1

9206/1

OP

52/1, 54/29, 69/1, 70/4, 249/2

9301/1

OP

55, 60/1, 69/1, 126/13, 126/15, 127/1, 127/6

 

9. Číslo konania: SK 10445/2017/14     Dátum zverejnenia informácie: 06.11.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení šípky, trnka, hloh, ktoré rastú na pozemkoch v k.ú. Hontianske Tesáre  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.

Zoznam dotknutých pozemkov:

k.ú. Hontianske Tesáre

Kód dielu

Kultúra dielu

Parcela registra KN„C“

5204/1

 

3768/1, 5621, 5622, 5623, 5624, 6019

10. Číslo konania: SK 10488/2017/14,   Dátum zverejnenia informácie: 10.11.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks pagaštan, 1 ks smrekovec opadavý, ktoré rastú na pozemku parc. č. 4222 registra E v k.ú. Hontianske Tesáre,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

PrílohaVeľkosť
výrub stromov Povodie Hrona.pdf109.31 KB
výrub stromov SSE.doc118 KB