Informácie o začatých správnych konaniach



Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Na základe zmluvy obcí a miest č. 1/2003 v znení neskorších dodatkov o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Krupine, potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Krupina, Spoločný obecný úrad, Svätotrojičné nám. č.5, 963 01 Krupina, alebo elektronicky na adresu: uradovna@krupina.sk v lehote  piatich dní od dátumu zverejnenia informácie.

 

Začaté správne konania:

Oznámenia

1.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

Odštepný závod Banská Bystrica

Správa povodia stredného Hrona

Stráž 11, 96107 Zvolen

- výrub drevín v koryte toku Štiavnica r. km 17,800 - 18,035 v k. ú. Hontianske Tesáre, 114 ks, vŕbový a jelšový porast

2.

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

- odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení

3. Začaté správne konania: Číslo konania: SK 9133/2012/14 Dátum zverejnenia informácie: 25.10.2012 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks dub, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na pozemku parc. č. 237/31 registra E KN v k.ú. Báčovce v prvom stupni územnej ochrany.

4. Číslo konania: SK 9203/2012/14 Dátum zverejnenia informácie: 09.11.2012 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks pajaseň žliazkatý, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na pozemku parc. č. 152/3 registra C KN v k.ú. Dvorníky v prvom stupni územnej ochrany.

5. Číslo konania: SK 8845/2013/14 Dátum zverejnenia informácie: 10.05.2013 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení, 1 ks smrek, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na pozemku parc. č. 4220 registra E KN v k.ú. Hontianske Tesáre v prvom stupni územnej ochrany.

6. Číslo konania: SK 10870/2016/11 Dátum zverejnenia informácie: 16.12.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 9 ks orech, ktoré rastú na pozemku parc. č. 2377 registra E KN v k.ú. Hontianske Tesáre,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

7. Číslo konania: SK 10385/2017/14   Dátum zverejnenia informácie: 20.10.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení agát, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 1658, 1661, 1660 registra C KN v k.ú. Dvorníky,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

8. Číslo konania: SK 10409/2017/14      Dátum zverejnenia informácie: 06.11.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení šípky, trnka, hloh, ktoré rastú na pozemkoch v k.ú. Horné Šipice, Dolné Šipice, Báčovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Zoznam dotknutých pozemkov:

k.ú. Horné Šipice

Kód dielu

Kultúra dielu

Parcela registra KN„C“

7205/3

TTP

1388/1, 1580, 1621, 1626, 1634, 1667, 1671, 1672, 1673, 1674, 1681, 1686, 1704, 1705, 1709, 1710, 1728, 1939, 2048

 

k.ú. Dolné Šipice

Kód dielu

Kultúra dielu

Parcela registra KN„C“

8401/1

OP

4877, 4878, 4879, 4880, 4881, 4882,4883,4884,4885,4886,4887,4888,4889,4890,4891,4892,4893, 4908, 4909, 4912, 4913/1, 4913/2, 4913/3, 4916, 4917, 4919, 4920, 4921, 4922, 4923, 4924, 4925, 4926, 4927, 4928, 4929, 4931, 4932/1, 4932/2, 4933, 4934, 4935, 4936

9301/1

OP

293/1, 304, 311/1, 312, 313, 320, 328, 329, 335/1, 355/35

 

k.ú. Báčovce

Kód dielu

Kultúra dielu

Parcela registra KN„C“

9203/1

TTP

52/1, 53/1, 54/15

9204/1

OP

76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 85, 100/2, 101/1, 101/2, 103, 104, 107/3, 108/1, 108/2, 108/3, 108/4, 108/2, 110, 111, 115, 128/1, 128/2, 128/7, 130, 131, 135, 141/1, 141/5, 141/6,

9205/1

OP

50, 76/1, 137, 138/1, 138/2, 252/1

9206/1

OP

52/1, 54/29, 69/1, 70/4, 249/2

9301/1

OP

55, 60/1, 69/1, 126/13, 126/15, 127/1, 127/6

 

9. Číslo konania: SK 10445/2017/14     Dátum zverejnenia informácie: 06.11.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení šípky, trnka, hloh, ktoré rastú na pozemkoch v k.ú. Hontianske Tesáre  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.

Zoznam dotknutých pozemkov:

k.ú. Hontianske Tesáre

Kód dielu

Kultúra dielu

Parcela registra KN„C“

5204/1

 

3768/1, 5621, 5622, 5623, 5624, 6019

10. Číslo konania: SK 10488/2017/14,   Dátum zverejnenia informácie: 10.11.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks pagaštan, 1 ks smrekovec opadavý, ktoré rastú na pozemku parc. č. 4222 registra E v k.ú. Hontianske Tesáre,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

11. Číslo konania: SK 10593/2017/32,  Dátum zverejnenia informácie: 27.11.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek na pozemku parc. č. 1072/15 registra C KN v k.ú. Horné Terany, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

12. Číslo konania: SK 10509/2017/14,   Dátum zverejnenia informácie: 02.01.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení šípky, trnka, hloh, ktoré rastú na pozemkoch v k.ú. Horné Šipice, Dolné Šipice, Báčovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Zoznam dotknutých pozemkov:

k.ú. Horné Šipice

Kód dielu

Parcela registra KN„C“

8101/1

1533, 1564, 1569

8002/1

526/3, 534/3, 1502, 1536, 1538, 1549, 1566, 1571, 1572, 1573, 1577, 1581, 2050

7104/1

468/2, 468/3, 468/4, 485/2, 510/3, 1501, 1503, 1504, 1505, 1507, 1508, 1509, 1513, 1514, 1515, 1519, 1520, 1521, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1537, 1539, 1541, 1544, 1547, 1549, 1551, 1552, 1553, 1556, 1557, 1559, 1560, 1563, 1564, 1565, 1569, 1570, 1574, 1575, 1577, 1582, 1583, 1584, 1649, 1785, 2054, 2055

7205/1

542/2, 542/6, 563/2, 563/3, 1391/1, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1515, 1518, 1521, 1522, 1534, 1540, 1541, 1542, 1545, 1546, 1548, 1550, 1554, 1567, 1568, 1577, 1578, 1579, 1580, 1584, 1585, 1586, 1588, 1591, 1592, 1593, 1594, 1598, 1603, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1625, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1648, 1652, 1655, 1656, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1666, 1667, 1669, 1675, 1676, 1689, 1690, 1691, 1692, 1699, 1700, 1709, 1713, 1716, 1717, 1718, 1737, 1738, 1748, 1749, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1759, 1761, 1769, 1770, 1772, 1773, 1779, 1781, 1782, 1784, 1787, 1792, 1793, 1794, 1899, 1940, 1942, 1958, 1959, 1974, 1975, 1976, 2031, 2038, 2046, 2052, 2053, 2060

8202/1

214/1, 222/2, 222/3, 277/2, 364/2, 380/2, 393/2, 1543, 1576, 1578, 1579, 1585, 1589, 1590, 1591, 1593, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1604, 1608, 1615, 1616, 1617, 1619, 1620, 1622, 1623, 1624, 1625, 1627, 1628, 1629, 1630, 1632, 1641, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1650, 1653, 1654, 1655, 1657, 1658, 1659, 1668, 1670, 1679, 1680, 1682, 1687, 1688, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1703, 1706, 1707, 1711, 1712, 1714, 1715, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1731, 1734, 1739, 1743, 1744, 1746, 1747, 1750, 1760, 1767, 1786, 1791, 1795, 2032, 2037, 2042, 2043, 2045, 2049, 2056

7001/1

542/2, 542/5, 1501, 1506, 1512, 1516, 1558, 1561, 1562, 1577, 1783

8202/2

1670

8201/1

214/1, 214/12

7303/1

1271/9, 1742, 1983, 1985, 1993, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2028, 2030, 2036, 2044, 2057

7205/4

1522, 1586, 1587, 1588, 1637, 1642, 1661, 1663, 1664, 1665, 1669, 1683, 1716, 1748, 1770, 1772, 1782, 1784, 1940, 2046, 2053

630/1

1651, 1745, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915,1916, 1917, 1918, 1919, 1920 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 933, 1934, 1936, 1937, 1938, 2029, 2058, 2059

 

k.ú. Dolné Šipice

Kód dielu

Parcela registra KN„C“

8404/1

355/100, 364/1

 

k.ú. Báčovce

Kód dielu

Parcela registra KN„C“

8101/1

237/4, 237/12, 237/22, 238/1, 238/9, 238/12, 243/1, 243/2, 258/1

7104/1

238/12

0001/1

126/13, 127/1, 142/6

8201/1

237/4

9301/2

60/1, 120, 126/1, 249/2

 

k.ú. Hontianske Tesáre

Kód dielu

Parcela registra KN„C“

7303/1

5493, 6008, 6010

6302/1

5498, 5514, 6008, 6013

13. Číslo konania: SK 9497/2018/14, Dátum zverejnenia informácie: 12.03.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks lipa, na pozemku parc. č. 4 registra C KN v k.ú. Dvorníky,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

PrílohaVeľkosť
výrub stromov Povodie Hrona.pdf109.31 KB
výrub stromov SSE.doc118 KB