Dokumenty

Dokumenty zverejnené v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, v znení neskorších predpisov.

Dokumentikona zoradenia Typ Číslo Dátum Partner IČO Čiastka
1. Zmluva o dielo - svetelné meranie, 2. Zmuva o dielo rekonštrukcia poľnej cesty H. Šipice zmluva 29.12.2015
1. Zmluva o poskytnutí dodácie pre DHZ, 2. Dodatok č.1. k ZoD Rekonštrukcia poľnej cesty zmluva 08.03.2016
1.Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest zmluva 03.11.2014
Darovacia zmluva zmluva 29.04.2011
Darovacia zmluva zmluva 16.02.2015
Darovacia zmluva zmluva 20.01.2016
Darovacia zmluva - COOP Jednota zmluva 23.08.2017
Darovacia zmluva č. SHNM-OD-2017/001181-008 zmluva 21.12.2017 SR - MV SR
Dodatok č. 1 k platnej zmluve o združenej dodávke elektriny zmluva 19.03.2015
Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení k informačnému systému DCOM zmluva 21.11.2016
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci MPC a rozpočet obce na rok 2015 zmluva 22.01.2015
Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. zmluva 11.01.2017
Dodatok č. 1 ku zmluve o NFP zmluva 01.07.2016 Ministerstvo hospodárstva SR
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo - Rekonštrukcia poľnej cesty zmluva 14.06.2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zmluva 22.05.2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zmluva 06.06.2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu pre OcÚ zmluva 21.11.2016
Dodatok č. 2 k zmluve o terminovanom úvere - Horné Šipice zmluva 19.06.2017
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu pre ZŠ s MŠ zmluva 21.11.2016
Dodatok č. DOD/01-2013//090/2012-IZ-5.0/V - terénna práca zmluva 10.12.2013
Dodatok č. DOD/01-2015/367/2014-IZ-4.0/V k Zluve o poskytnutí NFP k projektu OH zmluva 04.06.2015
Dodatok č.1 k Zmluve IC DECOM zmluva 24.09.2015
Dodatok k zmluve zmluva 14.11.2014
Dodatok k zmluve o dodávke plynu zmluva 15.04.2011
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zmluva 22.10.2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zmluva 24.01.2018 Slovak Telekom a.s.
Dodatok ku kúpnej zmluve Patrik Bartoš zmluva 14.06.2017
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovaľníckej služby podľa §52a zákona č. 5/2004 z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluva 15.04.2011
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formoumenších obecných služieb pre obec podľa §52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluva 15.04.2011
Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce zmluva 13.04.2015
došlé fakrúry 6.-12./2015 faktúra 07.01.2016
Došlé faktúry faktúra 05.06.2017
Došlé faktúry február 2014 faktúra 18.03.2014
Došlé faktúry január 2014 faktúra 13.02.2014
Došlé faktúry január, február, marec, apríl, máj 2015 faktúra 04.06.2015
Došlé faktúry júl, august, september, október, november, december 2014 zmluva 22.01.2015
Došlé faktúry jún-december 2017 faktúra 17.01.2018
Došlé faktúry marec, apríl, máj, jún 2014 faktúra 17.06.2014
Došlé faktúry rok 2016 faktúra 05.06.2017
Energetický audit zmluva 22.05.2017
faktúra za odvoz a uloženie odpadu faktúra 15.04.2011
faktúra za odvoz a uloženie odpadu faktúra 28.06.2011
faktúra za odvoz a uloženie odpadu faktúra 19.10.2011
faktúra za poč. program faktúra 28.06.2011
faktúra za údržbu poč. techniky faktúra 28.06.2011
Faktúra za výpoč. techniku faktúra 19.10.2011
Kamerový systém obce Hontianske Tesáre - projektová dokumentácia zmluva 10.08.2015
Kamerový systém obce Hontianske Tesáre - realizácia zmluva 10.08.2015
Kamerový systém obce Hontianske Tesáre - vypracovanie žiadosti o NFP, externý menežment zmluva 10.08.2015
Kúpma zmluva zmluva 16.02.2015 Radoslav Muráň 87,00 €