Dokumenty

Dokumenty zverejnené v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, v znení neskorších predpisov.

Dokument Typ Číslo Dátum Partnerikona zoradenia IČO Čiastka
Darovacia zmluva č. SHNM-OD-2017/001181-008 zmluva 21.12.2017 SR - MV SR
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zmluva 24.01.2018 Slovak Telekom a.s.
Kúpna zmluva zmluva 24.04.2012 ROBUS s.r.o. 36036081
Zámenná zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva v prospech zamieňajúceho + rozpočet obce na rok 2017 zmluva 14.02.2017 rim.kat. cirkev
Kúpma zmluva zmluva 16.02.2015 Radoslav Muráň 87,00 €
Kúpna zmluva zmluva 16.02.2015 Radoslav Muráň
Zmluva o bežnom účte , Združenie HONT, spol. s r.o. zmluva 24.01.2018 Prima banka
Zmluva PPA zmluva 20.06.2013 PPA 30794323
Zmluva o poskytnutí NFP zmluva 4400079 05.06.2014 PPA 30794323
Zmluva o poskytnutí NFP č. 043BB050018 zmluva 01.07.2016 PPA
Zmluva - detské ihriská zmluva 08.11.2012 Multiproject, spol. s r. o. 45650853
Kúpna zmluva na os. automobil zmluva 2802901050 30.01.2014 Motor-Car Zvolen s.r.o. 36768162 11 415,00 €
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zmluva 05.01.2016 Ministerstvo hospodárstva SR
Dodatok č. 1 ku zmluve o NFP zmluva 01.07.2016 Ministerstvo hospodárstva SR
Kúpna zmluva 1/2017 zmluva 21.12.2017 Kravec s.r.o.
Zmluva č. 628/2016/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2016 zmluva 03.08.2016 BBSK
faktúra za odvoz a uloženie odpadu faktúra 15.04.2011
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovaľníckej služby podľa §52a zákona č. 5/2004 z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluva 15.04.2011
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formoumenších obecných služieb pre obec podľa §52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluva 15.04.2011
Dodatok k zmluve o dodávke plynu zmluva 15.04.2011
Zmluva o spolupráci zmluva 15.04.2011
Darovacia zmluva zmluva 29.04.2011
Kúpna zmluva zmluva 03.05.2011
zmluva o dielo č. 17/0102/s/2011 zmluva 19.05.2011
faktúra za odvoz a uloženie odpadu faktúra 28.06.2011
faktúra za poč. program faktúra 28.06.2011
faktúra za údržbu poč. techniky faktúra 28.06.2011
Zmluvy o dodávke elektriny zmluva 04.08.2011
Zmluva o poskyrnutí údajov z katastra nehnuteľností zmluva 04.08.2011
Faktúra za výpoč. techniku faktúra 19.10.2011
faktúra za odvoz a uloženie odpadu faktúra 19.10.2011
Zmluva o vykonávaní služieb v oblasti PO a BOZP a dodatok č. 1 zmluva 19.10.2011
Zmluva o nájme poľ. pôdy zmluva 02.05.2012
Zmluva s auditorkou zmluva 02.05.2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zmluva 22.05.2012
Zmluva o spolupráci zmluva 30.05.2012
Zmluva o poskytnutí údajov z katastra nehnuteľností zmluva 30.05.2012
Zmluva o dielo č. 17/0102/s/2012 zmluva 01.06.2012
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2012 zmluva 07.06.2012
Zmluva o dielo 6/2012 zmluva 30.10.2012
Zmluva o pripojení k distribučnej sieti zmluva 13.06.2012
Zmluva o dielo zmluva 25.06.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie na zabezpečenie úloh prevencie kriminality zmluva 20.06.2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zmluva 02.07.2013
Zmluva o dielo zmluva 11.07.2013
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy zmluva 20.08.2013
Dodatok č. DOD/01-2013//090/2012-IZ-5.0/V - terénna práca zmluva 10.12.2013
Došlé faktúry január 2014 faktúra 13.02.2014
Došlé faktúry február 2014 faktúra 18.03.2014
Zmluva o dielo - Zosilnenie základových konštrukcií domu smútku a oprava chodníkov v Hontianskych Tesároch zmluva 29.05.2014