Dokumenty

Dokumenty zverejnené v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, v znení neskorších predpisov.

Dokument Typ Číslo Dátum Partner IČOikona zoradenia Čiastka
faktúra za odvoz a uloženie odpadu faktúra 15.04.2011
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovaľníckej služby podľa §52a zákona č. 5/2004 z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluva 15.04.2011
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formoumenších obecných služieb pre obec podľa §52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluva 15.04.2011
Dodatok k zmluve o dodávke plynu zmluva 15.04.2011
Zmluva o spolupráci zmluva 15.04.2011
Darovacia zmluva zmluva 29.04.2011
Kúpna zmluva zmluva 03.05.2011
zmluva o dielo č. 17/0102/s/2011 zmluva 19.05.2011
faktúra za odvoz a uloženie odpadu faktúra 28.06.2011
faktúra za poč. program faktúra 28.06.2011
faktúra za údržbu poč. techniky faktúra 28.06.2011
Zmluvy o dodávke elektriny zmluva 04.08.2011
Zmluva o poskyrnutí údajov z katastra nehnuteľností zmluva 04.08.2011
Faktúra za výpoč. techniku faktúra 19.10.2011
faktúra za odvoz a uloženie odpadu faktúra 19.10.2011
Zmluva o vykonávaní služieb v oblasti PO a BOZP a dodatok č. 1 zmluva 19.10.2011
Zmluva o nájme poľ. pôdy zmluva 02.05.2012
Zmluva s auditorkou zmluva 02.05.2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zmluva 22.05.2012
Zmluva o spolupráci zmluva 30.05.2012
Zmluva o poskytnutí údajov z katastra nehnuteľností zmluva 30.05.2012
Zmluva o dielo č. 17/0102/s/2012 zmluva 01.06.2012
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2012 zmluva 07.06.2012
Zmluva o dielo 6/2012 zmluva 30.10.2012
Zmluva o pripojení k distribučnej sieti zmluva 13.06.2012
Zmluva o dielo zmluva 25.06.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie na zabezpečenie úloh prevencie kriminality zmluva 20.06.2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zmluva 02.07.2013
Zmluva o dielo zmluva 11.07.2013
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy zmluva 20.08.2013
Dodatok č. DOD/01-2013//090/2012-IZ-5.0/V - terénna práca zmluva 10.12.2013
Došlé faktúry január 2014 faktúra 13.02.2014
Došlé faktúry február 2014 faktúra 18.03.2014
Zmluva o dielo - Zosilnenie základových konštrukcií domu smútku a oprava chodníkov v Hontianskych Tesároch zmluva 29.05.2014
Zmluva o poskytnutí služieb zmluva 11.04.2014
Zmluva o vydaní a prevzatí certifikátov na eID zmluva 02.01.2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu zmluva 06.06.2014
Zmluva o poskytovaní služieb číslo 23042014 zmluva 24.04.2014
Zmluva o poskytnutí služieb zmluva 17.06.2014
Došlé faktúry marec, apríl, máj, jún 2014 faktúra 17.06.2014
Zmluva o využívaní priecestí s uzamykateľnými zábranami zmluva 16.07.2014
Zmluva o dielo č. 11/2014 zmluva 17.06.2014
Zmluva o poskytovaní Pracovnej zdravotnej služby zmluva 03.10.2014
Kúpna zmluva a dodatok č, 1 - Obec - Šoucová zmluva 19.09.2014
Zmluva o prenájme nebytových priestorov zmluva 16.10.2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zmluva 22.10.2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zmluva 30.10.2014
1.Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest zmluva 03.11.2014
Zmluva o poskytnutí služieb zmluva 07.11.2014
Dodatok k zmluve zmluva 14.11.2014