Dokumenty (Stránka 2)

Dokumenty zverejnené v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, v znení neskorších predpisov.

Dokument Typ Číslo Dátumikona zoradenia Partner IČO Čiastka
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zmluva 22.10.2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zmluva 30.10.2014
1.Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest zmluva 03.11.2014
Zmluva o poskytnutí služieb zmluva 07.11.2014
Dodatok k zmluve zmluva 14.11.2014
Kúpna zmluva- Bartoš Patrik zmluva 27.11.2014
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb zmluva 27.11.2014
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci MPC a rozpočet obce na rok 2015 zmluva 22.01.2015
Došlé faktúry júl, august, september, október, november, december 2014 zmluva 22.01.2015
Kúpma zmluva zmluva 16.02.2015 Radoslav Muráň 87,00 €
Kúpna zmluva zmluva 16.02.2015 Radoslav Muráň
Darovacia zmluva zmluva 16.02.2015
Zmluva o poskytnutí finančného prostriedku zmluva 16.02.2015
Kúpna zmluva zmluva 16.03.2015
Dodatok č. 1 k platnej zmluve o združenej dodávke elektriny zmluva 19.03.2015
Kúpna zmluva- Bartoš Daniel zmluva 13.04.2015
Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce zmluva 13.04.2015
Kúpna zmluva - Kohút Pavel, Vlastička zmluva 18.05.2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov zmluva 03.06.2015
Dodatok č. DOD/01-2015/367/2014-IZ-4.0/V k Zluve o poskytnutí NFP k projektu OH zmluva 04.06.2015
Došlé faktúry január, február, marec, apríl, máj 2015 faktúra 04.06.2015
Záverečný účet 2014 zmluva 16.06.2015
Zmluva o dielo - zvýšenie energetiskej účinnosti budovy KD H. Tesáre zmluva 16.07.2015
Kamerový systém obce Hontianske Tesáre - projektová dokumentácia zmluva 10.08.2015
Kamerový systém obce Hontianske Tesáre - vypracovanie žiadosti o NFP, externý menežment zmluva 10.08.2015
Kamerový systém obce Hontianske Tesáre - realizácia zmluva 10.08.2015
Zmluva o dielo č. 01-HT-09/2015 - Svetelnotechnická štúdia zmluva 02.09.2015
Zmluva o poskytnutí služieb - Kurz občianskeho spolunažívania a komunitných aktivít zmluva 03.09.2015
Zmluva o poskytnutí služieb - Kurz ochrany a budovania životnéh prostredia zmluva 03.09.2015
Zmluva o poskytnutí služieb - Kurz všestranej starostlivosti o domácnosť zmluva 03.09.2015
Dodatok č.1 k Zmluve IC DECOM zmluva 24.09.2015
Zmluva o NFP č. ZV02792 - kaerový systém zmluva 29.09.2015
1. Zmluva o dielo - svetelné meranie, 2. Zmuva o dielo rekonštrukcia poľnej cesty H. Šipice zmluva 29.12.2015
zmluva o dielo - obnova verejného osvetlenia, zmluva o dielo PD na KD zmluva 30.12.2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zmluva 05.01.2016 Ministerstvo hospodárstva SR
došlé fakrúry 6.-12./2015 faktúra 07.01.2016
Darovacia zmluva zmluva 20.01.2016
Nájomná zmluva zmluva 20.01.2016
Zmluva o spolupráci zmluva 04.02.2016
1. Zmluva o poskytnutí dodácie pre DHZ, 2. Dodatok č.1. k ZoD Rekonštrukcia poľnej cesty zmluva 08.03.2016
záverečný účet obce Hontianske Tesáre za rok 2014 zmluva 21.03.2016
Rozpočet obce na rok 2016 zmluva 21.03.2016
Zmluva o dielo na spracovanie žiadosti o NFP - Rekonštrukcia a energetická optimalizácia KD Hontianske Tesáre I. a II. etapa zmluva 24.03.2016
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb zmluva 13.04.2016
Zmluva č. SZH1205201505 (o odpadoch) + mandátna zmluva zmluva 19.04.2016
Zmluva o poskytovaní služieb zmluva 10.05.2016
Kúpna zmluva - mulčovač zmluva 03.06.2016
Záverečný účet Obce Hontianske Tesáre a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 zmluva 03.06.2016
Zmluva o poskytnutí NFP č. 043BB050018 zmluva 01.07.2016 PPA
Dodatok č. 1 ku zmluve o NFP zmluva 01.07.2016 Ministerstvo hospodárstva SR