Dokumenty (Stránka 3)

Dokumenty zverejnené v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, v znení neskorších predpisov.

Dokument Typ Čísloikona zoradenia Dátum Partner IČO Čiastka
Zmluva o pradji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet spoločnosti Slovnaft a.s. zmluva 03.08.2016
Zmluva č. 628/2016/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2016 zmluva 03.08.2016 BBSK
Kúpna zmluva Mária Tóthová zmluva 28.10.2016
Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení k informačnému systému DCOM zmluva 21.11.2016
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu pre ZŠ s MŠ zmluva 21.11.2016
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu pre OcÚ zmluva 21.11.2016
Zmluva o prenájme informačných a reklamných tabúľ zmluva 29.11.2016
Protokol a dohoda o prechode pozemkov v dočasnej správe, prechode majetkových práv a súvisiacich záväzkov z majetku SR do vlastníctva obce zmluva 02.12.2016
Zmluva o termínovanom úvere č. 862/2016/UZ zmluva 12.12.2016
Kúpno predajná zmluva . zabíjačka zmluva 21.12.2016
Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. zmluva 11.01.2017
Zámenná zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva v prospech zamieňajúceho + rozpočet obce na rok 2017 zmluva 14.02.2017 rim.kat. cirkev
Záverečný účet obce za rok 2016 - návrh zmluva 05.06.2017
Došlé faktúry rok 2016 faktúra 05.06.2017
Došlé faktúry faktúra 05.06.2017
Darovacia zmluva - COOP Jednota zmluva 23.08.2017
Dodatok ku kúpnej zmluve Patrik Bartoš zmluva 14.06.2017
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo - Rekonštrukcia poľnej cesty zmluva 14.06.2017
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017 - BBSK zmluva 14.06.2017
Dodatok č. 2 k zmluve o terminovanom úvere - Horné Šipice zmluva 19.06.2017
Kúpno predajná zmluva - zabíjačka zmluva 07.09.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí zmluva 21.06.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostreidkov DPO SR zmluva 21.06.2017
Energetický audit zmluva 22.05.2017
Kúpno predajná zmluva zmluva 02.10.2017
Kúpna zmluva 1/2017 zmluva 21.12.2017 Kravec s.r.o.
Darovacia zmluva č. SHNM-OD-2017/001181-008 zmluva 21.12.2017 SR - MV SR
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu" zmluva 02.11.2017
Došlé faktúry jún-december 2017 faktúra 17.01.2018
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zmluva 24.01.2018 Slovak Telekom a.s.
Zmluva o bežnom účte , Združenie HONT, spol. s r.o. zmluva 24.01.2018 Prima banka
Rozpočet na rok 2018 zmluva 06.04.2018
Kúpna zmluva na os. automobil zmluva 2802901050 30.01.2014 Motor-Car Zvolen s.r.o. 36768162 11 415,00 €
Zmluva o poskytnutí NFP zmluva 4400079 05.06.2014 PPA 30794323