Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa