Zmluva o dielo "Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu"